Blog

E-Hemşire.com

Nöroloji Ve Hemşirelik

Hastanelerde güvenli ortamın sağlanması hastayı ikincil yaralanmalardan korumak için önemlidir. Bu ortamın sürdürülmesi özellikle hareket ve denge sorunları olan hastalarda önem kazanır. Hastanelerde en sık görülen ikinci yaralanmaların nedeni kaza ile düşmelerdir.
Düşmelere özellikle yaşlılarda, kas, iskelet ve sinir sistemi bozukluklarında daha sık rastlanır. Bu nedenle düşme riski yüksek olan hastaların belirlenmesi ve hastanın bağımsızlığını gereksiz yere kısıtlanmadan önlemler alınması gerekir.

Nöroşirürji Hemşirelik Bakımı

Gece verilen hemşirelik bakımı, bireyin temel gereksinimlerinin karşılanması, özellikle de kaliteli bir uyku ile dinlenebilmesini sağlamak üzerine odaklanır.

Bireyin gereksinimlerinin hemşire tarafından doğru tanılanması ve sorunlara yönelik girişimlerin planlanarak uygulanması ve değerlendirilmesi memnuniyet düzeyini arttıracaktır.

Hemşirelerin sundukları bakım sonucu bireylerin gereksinimlerini tam olarak karşılayamadıklarını düşündükleri, buna karşın hastaların gece verilen hemşirelik bakımından oldukça yüksek düzeyde memnun oldukları görülmektedir.

Beyin Tümörü

Beyin tümörleri yaşamı tehdit eden, bakım verenlerin bakım yükünü artıran bir hastalıktır. Bakım yükü hasta yakınlarının fizyolojik, psikolojik, ekonomik ve sosyal rollerini yerine getirmesini engellemektedir.

Maling tümör olan hasta yakınlarının bakım yükü daha fazladır. Hastaların fizyolojik semptomları artıkça hasta yakınlarının bakım yükü artmaktadır. Bakım verenlerin yaş ortalamaları 46’dır. Yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu, gelir düzeyi ile bakım yükü arasında anlamlı bir fark saptanmamıştır.

Çalışma durumu, bakımda yardım alma, hasta bakımında deneyimli olma, güçsüzlük ve çaresizlik hissetme ile bakım yükü arasındaki fark anlamlıdır.

Sonuç olarak beyin tümörü olan hasta yakınlarının bakım yükü yüksektir. Bakım verenlerin sosyo-demografik özelliklerinin algıladıkları bakım yükünde belirleyici olmadığı görülmektedir. Buna karşın bakım verenlerin çalışma durumu ve psikososyal gereksinimleri bakım yükünü artıran etmenler olarak görülmektedir.

Beyin tümörü olan hastaya bakım verenlerin bakım yükünü etkileyen psiko-sosyal etmenlere yönelik planlı ve sistematik hemşirelik girişimlerinin yapılması ve sonuçlarının değerlendirilmesi önerilmektedir.

Hemşire Tutum Ve Davranışları

Tespit ediciler bireyin normal hareketini kısıtlayan araç-gereçlerdir. Genellikle hastaların bilinçsiz hareketlerini kontrol etmek, düşmeleri önlemek ve tedaviyi sürdürmek amacı ile hekim direktifi ile uygulanır.

Yapılan çalışmalarda tespit edicilerin kullanımı sonucu, fiziksel hareketin kısıtlanması ve hemşirelerin tespit edicilerin kullanımı konusundaki bilgi yetersizliği ile ilişkili hastalarda basınç yaraları, kas gücünde azalma, korku ve depresyon gibi olumsuz sonuçlar geliştiği belirlenmiştir.

Hemşirelerin tespit edici kullanımına yönelik bilgi, tutum ve davranış puanlarının orta düzeyde olduğu, özellikle bilgilendirilmiş onam konusunda bilgi yetersizliği, tespit ediciyi sadece hekim direktifi ile uygulama konusunda hatalar olduğu görülmektedir.

Hemşirelerin İş Doyumu

İş doyumu, işe karşı kişisel bir tutum olup, çalışanların iş ve iş yaşamındaki beklentilerine ulaştıkları zaman duydukları olumlu duygusal bir durumdur.

Teknolojinin sürekli ve hızlı bir şekilde gelişmesi ile günümüzde çalışma yaşamı, bireyin gerek fizyolojik, gerekse psikolojik ve sosyal yönden sağlığını olumsuz olarak etkilemektedir.

İşinde doyumsuzluk yaşayan bireyde işten uzaklaşma, işi terk etme, işe karşı kayıtsızlık, sürekli işten yakınma, mesleğin geleceğine ilişkin umutsuzluk düşünceleri gibi doyumsuzluk belirtileri görülebilir.

Hemşirelik Hizmetleri

Acil nöroşirurji polikliniğine kafa travması nedeniyle başvuran hastalar epidemiyolojik açıdan incelenerek risk faktörleri belirlenmiş özellikle ilk müdahalede kritik öneme sahip olan hemşirelik hizmetleri değerlendirilmiştir.

İncelenen 166 olguda; genç erkek hastaların daha fazla olduğu tespit edildi. Yaş ortalaması 26 idi. En sık travma nedeni yüksekten veya zeminde düşme olduğu belirlendi. Yüksekten düşme nedeni ile gelen 100 hastadan 37 tanesi 0-5 yaş grubunda.

Acil travmalı hastaya yaklaşımda dikkatli değerlendirme, hızlı karar verme ve pratik müdahaleyi içeren bir sürecin uygulanmasıyla daha başarılı sonuçlar alındığı gözlemlenmiştir.

Bu süreçte, acil serviste hastayı ilk karşılayan sağlık personeli olarak hemşirelerin rolü büyüktür. Gerek hastanın vital bulgularının hemen tespit edilmesi ve erken müdahalede bulunulması,(damar yolunun açılması, O2 takviyesi, acil kan değerlerine bakılması için kan alınması) gerekse; hasta yakınları ve acil birime fiziken ve psikolojik olarak hakimiyeti ile hemşirelik hizmetleri oldukça önem taşımaktır.

Modere Kafa Travmalı Hastaların Prognozlarında Hemşirenin Rolü


Modere kafa travması, GKS’ı 9-12 puan arasında olan kafa travmalı hastayı ifade eder. Bu hastaların çoğunda fraktür, laserasyon, kontüzyon ve diffüz aksonal hasar gibi lezyonlar vardır ve bazılarında da cerrahi girişim gerekmektedir.

Kafa travmalı bir hastanın yoğun bakım sürecindeki amaç; hipoksi, hipotansiyon, iskemi, ödem, kanama, KİBAS ve herniasyon gibi komplikasyonlar sonucu gelişen sekonder hasarları engellemeye çalışmaktır.

Yeterli bilgi, birikim ve deneyime sahip Nöroşirürji yoğun bakım hemşireleri tarafından takip edilen hastaların değerlendirilmesinde ve komplikasyon bulgularının erken tespit edilmesinde hemşirelik süreci etkin bir rol oynamaktadır.

Cushing Hastalarında Cerrahi Sonrası Hemşirelik Değerlendirilmesi

Cushing hastalarının cerrahi sonrası yatış süreleri ortalama 6 gün olarak bulundu. Kortizol yetersizlik post-op 24. saatte görülme oranı (n:4 %50) olarak tespit edildi. Buna paralel olarak halsizlik, ciltte kuruma ve pullanma, striaların renginde solma, sivilcelerin solması gözlemlendi. Diabetes İnsipitus görülme oranı (n:4 %50) olarak bulundu.

Cushing hastalarında cerrahi sonrası erken dönemde sıkı hemşirelik takibinin önemli bir yeri vardır. Bu parametrelerin incelenmesi ile olası erken komplikasyonlar tespit edilebilir veya önlenebilir.

Kranial Ateşli Silah Yaralanmaları Ve Hemşirelik Hizmetleri

Ateşli silahlarla oluşan kranial yaralanmalar, cerrahi müdahalenin zorluğu ve ölüm oranının yüksek olması sebebiyle önemli yaralanmalardır. Askeri hastane olmamız ve yoğun terörizm faaliyetlerinin mevcudiyeti bu hastalarla sıkça karşılaşmamıza ve bu konuda hemşirelik hizmetleri tecrübemizin artmasına etken olmuştur.

Vaka sayımızın çokluğu bu tür hastalarda hemşirelik hizmeti konusunda kendimizi geliştirmemizi sağlamıştır. Askeri kranial ateşli silah yaralanmaları sivildeki yaralanmalarla karşılaştırıldığında yüksek hızlı ve kütleli silahlarla olması, mayın ve şarapnel parçaları ile geniş ve birçok organ ve extremiteyi etkileyen multilezyonel yaralanmalar yaratması nedeniyle daha ciddi ve ölümcül yaralanmalardır. Bu hastalarda yaralanma bölgesine bağlı olmakla birlikte mortalite oranı yüksektir.

Bu yaralanamalarda, cerrahi tedavinin etkisi sınırlıdır. Daha çok hastanın prognozuna enfeksiyon, vital fonksiyonların sağlanması, yoğun bakım takibi ve bakımı etkilidir. Bu nedenle bu hastaların prognozuna hemşirelik hizmetlerinin etkisi büyüktür.

Vazospazmda Hemşirelik Bakımı


İntrakranial anevrizma tanısıyla opere edilen hastaların preoperatif hazırlığında dikkat edilmesi gereken önemli detaylar ile post-operatif dönemde gelişebilecek komplikasyonlar açısından hemşirelik bakımı ve sıkı takibinin önemi değerlendirilmiştir.

Subraknoid kanama teşhisiyle yatırılan hastalarda en sık gözlenen başvuru şikâyetleri ani baş ağrısı, şuur kaybı, kusma, kranial sinir bulguları ve nöbettir.

Bilinçli hemşirelik gözlemi, gözlenen verilerin hekimle paylaşılması ve tedavinin titizlikle uygulanması post-operatif dönemde İntrakranial anevrizmalı hastalarda vazospazm komplikasyonunun erken farkedilmesi açısından tedavi sürecinde önemli rol oynamaktadır.

İntrakranial Lezyonların Hemşirelik Bakım Süreci

Uyanık (Awake) anestezi, başta epilepsi cerrahisinde olmak üzere, motor ve konuşma merkezlerine yakın olan her türlü lezyonun cerrahi tedavisi sırasında günümüzde uygulanması yaygınlaşan ve kesinlikle kendisine has özellikleri olan bir anestezi tekniğidir.

Bu anestezide hasta uyanıktır, nazal airway ile solunum desteği sağlanır, cilt-cilt altı insizyonu ve kemik flebin kaldırılması, duranın açılmasına kadar olan kısım lokal anestezi desteği ile devam ettirilir.

Daha sonra beynin haritalandırılması ile motor korteks ve konuşma merkezleri tespit edilir. Lezyonun çıkarılması sürecinde de hasta ile iletişim kurularak bu merkezlerde olabilecek değişimler takip edilir.

Hastanın ameliyat öncesi hazırlanmasında, ameliyat sırasında ve sonrasında hemşirelik bakım süreçleri klasik nöroşirürji hemşirelik bakım süreçlerinden farklılık gösterir.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar