Blog

E-Hemşire.com

Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi

En az iki yıl ameliyathane hemşiresi ve en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olmak üzere meslekte beş yıl çalışmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.

Sterilizasyon merkezi sorumlu hemşirelerine görevlerinin dışında nöbet dâhil ek herhangi bir görev verilemez.


Çalıştığı Birim:
Sterilizasyon Merkezi
Bağlı Bulunduğu Birim: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Sterilizasyon Sorumlu Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumluluklar

-) Kurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural, ve düzenlemelere uyar/uyulmasını sağlar. Bunları sorumluluğu altındaki çalışanlara açıklar. Politikalardan sapmayı önleyici tedbirler alır.

-) Ünite için gerekli personel sayısını ve niteliğini belirler, bilgi verir.
-) Ünite çalışanlarının çalışma çizelgesi ve izinlerini düzenler, Müdürlüğün onayına sunar.
-) Ünitenin hemşirelik hizmetleri, gereksinimleri ve sorunlarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunur.
-) Ünite çalışanlarının özlük işleri ile ilgili konularda ilgili birime önerilerde bulunur.
-) Kurum politikaları doğrultusunda çalışanların gelişimi için performans (verimlilik) değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur.

-) İş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar.
-) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu değerlendirerek gerekli birimlerle işbirliği yapar.

-) Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile işbirliği yaparak, enfeksiyon kontrol önlemlerinin uygulanmasını sağlar.

-) Kurumun belirlemiş olduğu acil durum planlamalarını uygulatır/uygulanmasında görev alır.
-) Elektrik, su tesisatı, araç gereçlerin arızalarının bildirilmesi ve giderilmesini sağlamak amacıyla ilgili birimlerle bağlantı kurar.

-) Birimler arası sterilizasyon uygulamalarında standart oluşturulması konusunda ilgili birimlerle işbirliği yapar.

-) Üniteye gelen kirli malzemelerin dekontaminasyon işleminden geçirilmesini, paketlenerek sterilize edilmesini ve steril malzeme deposunda muhafaza edilmesini sağlar.

-) Malzemelerin hizmete hazır duruma getirilmesine ilişkin işlemlerde nitelikli, güvenli yöntem ve teknikleri kullanır/kullanılmasını sağlar.

-) Steril edilen malzemelerin raf ömrünü belirlemek için testler yapılmasını, bu düzeyin devamlılık gösterip göstermediğini belirlemek üzere yeni testlerle kontrol edilmesini sağlar.

-) Steril edilen malzemelerin son kullanma tarihlerinin mevcudiyetini sağlar/sağlatır.
-) Sterilizasyon merkezinde görevli personelin eğitim ihtiyacını belirleyerek gerekli eğitimleri verir/verilmesini sağlar. Yeni başlayan personele uyum eğitimi yapar.

-) Merkeze yeni alınan makinaların, cihazların kullanım, bakım, temizlik programını yapar ve eğitimini organize eder.

-) Sorumlu hemşireler ile ihtiyaç duyulan malzeme ve aletlerin kalite ve tipleri hakkında karar verilmesine yardımcı olur. Alet ihtiyacını tespit eder, ilgili birime bildirir ve alımının yapılmasını sağlar.

-) Yetkili birimlerce alınması onaylanan ve alınan aletlerin Klinik Mühendisliği bölümü ile kalite kontrolünü yapar, bakımı, temizliği, sterilizasyonu konusunda ilgili birimden bilgi alır ve bakım planını hazırlar. Teknik konularda periyodik bakım ve işlemlerin aksatılmadan yapılması için ilgili birimlerle işbirliği yapar.

-) Sorumlu hemşireler ile toplantı yaparak ünitenin çalışma prensipleri ve işlemler hakkında bilgi verir.
-) Kurumun/merkezin stok kontrol programlarını izler, malzeme sorunu oluşmadan eksiklerin yerine konması konusunda ilgili birimlere görüş bildirir.

-) Yeni alınan alet ve alet setlerinin listesini çıkarır ve kullanıma hazırlar. Sorumlu hemşirelerle görüşerek aletlerin kullanımı konusunda bilgilendirir.

-) Stokta bulundurulması gereken steril malzemeyi standartlaştırarak hazır bulundurulmasını sağlar.
-) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin sterilizasyon konusundaki eğitim gereksinimlerine yönelik işbirliği yapar, önerilerde bulunur, hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

-) Alet, alet setleri, cihazlar ve malzemelerin envanter kontrolünü yapar, kaydeder.
-) Ameliyathane sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak bir cerrahi  setin kullanıma ne kadar sürede hazır hale getirilebildiği, buhar sterilizasyondan çıkan malzemelerin sterilitesinin kontrolü, gaz (etilen oksit) otoklavdan çıkan malzemelerin havalandırmadan kullanılamayacağı gibi konularda bilgi alış verişinde bulunur.

-) Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamı sağlar.
-) Doğru malzeme alımına yönlendirmek amacıyla ünitede kullanılan tüm malzemelerin özellikleri ve kullanım sırasında karşılaşılan sorunları bütün detayları içeren bir arşiv oluşturur/oluşturulmasını sağlar.

-) Cerrahi setler ve kullanılan diğer malzemelerin sayısal kontrollerini yapar, kayıtlarını tutar, kayıtların arşivlenmesini sağlar.

-) Sterilizasyon konularında enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yaparak standart oluşturma çalışmalarına katılır.

-) Sterilizasyonun moniterizasyonu ile ilgili kayıtları yapar ve gerektiğinde ulaşılabilecek şekilde arşivler.
-) Ünitede oluşan iş kazalarına ait raporları tutar/tutulmasını sağlar ve ilgili birimlere bildirir. Çalışma güvenliği için rutin sağlık kontrolleri yapılmasını ve kayıtların tutulmasını sağlar.

-) Ünitede çalışanların kıyafet ve eldiven, önlük, çizme, maske, gözlük gibi koruyucu malzemelerin temin edilmesini sağlar.

-) Ünitenin temizlik, aydınlanma, ısınma ve havalandırma gibi hizmetlerine ilişkin ilgili birimlerle işbirliği yapar.

-) Hemşirelik mesleği ve sterilizasyon ile ilgili araştırmalar yapar/katılır, bu tür çalışmalarda hemşirelere rehberlik eder.

-) Mesleki ilerleme ve gelişim için Müdürlükçe uygun görülen eğitim etkinlikleri ve toplantılara katılır, bilimsel yayınları takip eder.

-) Ayda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla, ünite çalışanları ile toplantılar yapar ve toplantı ile ilgili kayıtları tutar, yenilikleri duyurur, Müdürlüğe bilgi verir.

-) Müdürlüğün belirlediği aralıklarda ve biçimde istenen kayıt, rapor, istatistikleri sağlar.
-) İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekâlet edecek kişiyi önerir.
-) Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar/yapılmasını sağlar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar