Blog

E-Hemşire.com

Diyabet Eğitim Hemşiresi

En az iki yıl iç hastalıkları alanında olmak üzere meslekte beş yıl çalışmış, en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak görev yapmış ve tercihen Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış Diyabet Eğitim Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.

En az beş yıl süreyle bu görevde çalışır. Yerine aynı niteliklere sahip bir hemşire yerleştirilmeden görevden ayrılamaz. Diyabet eğitim hemşiresine görevlerinin dışında nöbet dâhil ek herhangi bir görev verilemez.

Çalıştığı birim: Diyabet Ünitesi/Servisler/Poliklinikler
Bağlı bulunduğu birim: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüdür.

Kurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, diyabetli birey ile yakınlarının bakım, eğitim ve danışmanlık hizmetlerini etkin bir şekilde yerine getirmekten sorumludur.

Diyabet Eğitim Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları

-) Diyabetli bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ile eğitim ve gözlemlere ilişkin verileri Hasta Tanılama Formuna kaydeder, ilgili hemşireye bilgi verir.

-) Hekim veya hemşire tarafından konsültasyon istenen poliklinik, servis/ünite hastalarını geliştirdiği Diyabet İzlem ve Eğitim Formunu kullanarak değerlendirir, eğitim ve bakım ihtiyacını belirler. Bakımın planlanmasını ve uygulanmasını organize eder.

-) Diyabetli bireylerin bakımında görev alır, bireyi yaşam kalitesini yükseltmede her aşamada destekler ve gereksinim duyulan konularda danışmanlık yapar. Diyabetli bireyin kendi kendini yönetimine destek olur

-) Diyabetli bireylerin takibini düzenli olarak yapar, komplikasyonların önlenmesine yönelik hasta ve ailesine gerekli eğitimleri verir.

-) Görevlendirildiği birimlerde hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimlerini Müdürlüğe bildirir.
-) Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.
-) Hemşirelik uygulamalarında asepsi ilkelerine uyar ve uyulmasını sağlar.
-) Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.
-) Diyabetli bireye diyabet kimlik kartı vererek yanında taşımasının önemini anlatır.
-) Diyabetli bireye/yakınlarına insülin uygulama becerisi kazandırır.

-) Diyabetli bireyi diyabetik ayak yönünden değerlendirir, bakımı ve bakımın önemi konusunda bilgilendirir.

-) Diyabetli bireyin gereksinimleri doğrultusunda grup veya bireysel eğitimleri planlar, uygular, değerlendirir ve kaydeder.

-) Diyabetli bireyin tedavisinde görev alan sağlık ekibi üyeleri ile (hekim, diyetisyen, eczacı vb.) birlikte sunduğu diyabet eğitimi ve bakımına ilişkin bilgilerini, sürekli geliştirmek ve güncel tutmak amacıyla uluslar arası, ulusal diyabet kurumları ile koordineli çalışır.

-) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin diyabet konusunda eğitim gereksinimlerini belirler, önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

-) Hemşirelik ve diyabet hemşireliği alanında araştırmalar planlar, yapar ve katılır.
-) Müdürlük tarafından istenilen kayıt ve istatistikleri toplar.
-) Üç ayda bir çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve Müdürlüğe sunar.

-) Müdürlük tarafından mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi-kurum dışı seminer, toplantı, kongre ve benzeri etkinliklere katılır, bilimsel yayınları takip eder, eğitim materyalleri ve yayın geliştirir.

-) Müdürlük ile işbirliği yaparak, öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur.
-) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar