Blog

E-Hemşire.com

Evde Bakım Hemşiresi Görev ve Yetkileri


Evde bakım hemşiresi, evde bakım gereksinimi olan bireylere hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar. En az iki yıl servis/ünitede görev yapmış, öncelikle Bakanlıkça onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından seçilirler.
Evde Bakım Hemşiresinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları;


- Kurum ve Müdürlük tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar.

- Evde bakım hizmetine gereksinimi olan birey ve ailesi ile tanışır.

- Hasta bakım planını hazırlar. Bunun için Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, veri toplar, kaydeder.

- Bakım gereksinimlerini belirler, uygular, sonuçlarını değerlendirir, gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapar.

- Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.

- Ev ortamını hastanın gereksinimlerine uygunluk yönünden değerlendirir (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin, duvarlar vb.). Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastanın uyku ve dinlenmesini sağlar.

- Birey ve ailenin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlar. Bireyin öneri, istek ve şikâyetlerini dinler ve değerlendirir ve ilgili birimlere yönlendirir.

- Evde bakım hizmetleri ile ilgili ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu değerlendirerek gerekli birimlerle işbirliği yapar, çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

- Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyar ve uyulmasını sağlar. Kullanılan araç-gerecin kullanım sonrası dezenfeksiyon ve sterilizasyon için hazırlanmasını sağlar.

- Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan araç-gereç ve malzemelerin isteminde görüş bildirir.

- Bireye uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını yazılı ve sözel olarak teslim eder.

- Bireyin ve ailesine hastalığına ilişkin ve genel sağlık konularında eğitim ve danışmanlık yapar.

- Bakım ortamında enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar.

- Planlanan tedaviyi Hemşire Gözlem Formuna kaydeder, uygular.

- İlaçların etki ve yan etkilerine ilişkin birey ve aileyi bilgilendirir, izler, kaydeder, ilgili birimlerle işbirliği yapar.

- İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesini, kullanılmasını ve saklanmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder.

- Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar.

- Tetkiklerin yapılması için bireyin transferini organize eder.

- Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için bireyi bilgilendirir, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası izler ve kaydeder.

- Terminal dönemdeki hasta ve ailesine destek sağlar.

- Acil durumlarda uygun prosedürler doğrultusunda hareket eder, hastanın acil servise transferini, işlemlerin başlamasını ve devamlılığını sağlar. Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar.

- Eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

- Hemşirelik hizmetleri ile ilgili yapılacak araştırmalara katılır.

- Mesleki ilerleme ve gelişimi için seminer ve toplantılara katılır.

- Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar