Blog

E-Hemşire.com

Evde Bakım Sorumlu Hemşiresi

Evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden ve birimler arası koordinasyonun sağlanmasından sorumludur.

En az üç yılı servis/ünitede olmak üzere, hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış ve Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış Evde Bakım Hemşireliği Programı Sertifikası olan hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir. Hemşirelikte lisans, yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.

Çalıştığı Birim:
Evde Bakım Ünitesi
Bağlı Bulunduğu Birim: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
Kendisine Bağlı Kadrolar: Evde Bakım Hemşireleri

Evde Bakım Hemşiresi Görev Yetki ve Sorumlulukları

-) Kurumun ve Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünün belirlediği politika, hedef ve kurallar doğrultusunda evde bakım ile ilgili hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.

-) Sorumluluğu altındaki hemşire, birey ve yakınlarına, kurumun ve hemşirelik hizmetleri müdürlüğünün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda evde bakım ünitesindeki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesi ile ilgili açıklamalar yapar. Kurallardan sapmayı önleyici tedbirler alır.

-) Evde bakım ünitesinin hizmet verdiği birey sayısını ve bakım gereksinimlerini değerlendirerek gereken hemşire sayısını, niteliğini belirler. Müdürlük ile işbirliği yapar.

-) Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, Müdürlüğün onayına sunar.
-) Hizmet verilen bireylerin bakım gereksinimlerinin bakım standartlarına uygunluğunu değerlendirir.
-) İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar.
-) Ev ortamının uygunluk yönünden değerlendirilmesini ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar (ısı, ışık, havalandırma, hijyen, tekstil, zemin, duvarlar vb.).

-) Birey bakım kalitesini değerlendirmek, sürekliliğini sağlamak, sorun ve gereksinimlerini belirlemek, denetlemek üzere haftalık ev ziyaretleri yapar/yapılmasını sağlar. Bireyin öneri, istek ve şikâyetlerini dinler ve değerlendirir.

-) Bireyin bakım ihtiyaçlarını tespit etmek için birey ve ailesini değerlendirerek veri toplar/toplatır ve bireyin bakım gereksinimlerine göre bakım planını yapar/yaptırır/kontrol eder.

-) Bireyin ve ailenin eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlar.
-) İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı korunmasını sağlar/sağlatır.
-) Narkotik ilaçların kullanımını, saklanmasını kontrol ve kayıt altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyulmasını sağlar.

-) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kayıtların doğru, eksiksiz ve zamanında tutulmasını sağlar
-) Evde bakım hizmetleri ile ilgili ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu değerlendirerek gerekli birimlerle işbirliği yapar. Çalışır durumda olduğunun kontrolünün yapılmasını sağlar.

-) Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon) uyar/uyulmasını sağlar. Kullanılan araç-gerecin kullanım sonrası dezenfeksiyon ve sterilizasyon için hazırlanmasını sağlar/sağlatır.

-) Bireyin muayene, tetkik ve tedavi amacıyla randevusunun alınması, transferi için planlama yapılmasını sağlar ve planın uygulanması için ilgili kişileri yönlendirir.

-) Tedavi ve bakım süreci tamamlanan bireye verilen hizmetin sonlandırılmasında sağlık ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yapar.

-) Ünitede/evde oluşan iş kazalarına ait raporları tutar/tutulmasını sağlar ve ilgili birimlere bildirir.
-) Adli vakalarda kurum politikasına uygun hareket eder/edilmesini sağlar.
-) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hemşirelerin hizmet içi eğitim programlarına katılmalarını sağlar.

-) Hemşirelere hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar.
-) Müdürlüğün bilgisi dâhilinde hemşirelik mesleği ile ilgili araştırmalar yapar/katılır, bu tür çalışmalarda ünite hemşirelerine rehberlik eder.

-) Mesleki ilerleme ve gelişim için uygun görülen eğitim etkinlikleri ve toplantılara katılır.
-) Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans (verimlilik) değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur. İş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemelerde bulunur.

-) Hemşirelerin özlük işleri ile ilgili konularda Müdürlüğe önerilerde bulunur.
-) Ayda en az bir defa olmak üzere ünite hemşireleri ile toplantılar yapar, toplantı ile ilgili kayıtları tutar, Müdürlüğe bilgi verir.

-) Müdürlüğün belirlediği aralıklarda ve biçimde istenen kayıt, rapor ve istatistikleri sağlar.
-) İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekâlet edecek kişiyi önerir.
-) Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar/yapılmasını sağlar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar