Blog

E-Hemşire.com

Hemşirenin Görevleri

Hemşirelik uygulaması toplumun gereksinmelerini karşılamaya yöneldiğinden literatür hemşirenin değişen görevlerinin tanımlarıyla doludur.

Gerçekten de eğer hemşireliğin varlığını sürdürmesi gerekiyorsa değişikliği yalnızca kabul etmeye ve ona uymaya değil aynı zamanda değişikliği gerçekleştirmeye hazırlanmalıdır.

Bununla birlikte değişiklik olduğunda hemşire, yardımını gerekseyen kimselerin bakımını sürdürür. Yüzyıl kadar önce yazılmış bazı hemşirelik tanımları günümüze kadar geçerliğini korumuştur.

Hemşirenin gelişmekte olan veya toplumun artan sağlık hizmetleri gereksinmeleri karşısında gelişmiş olan görevlerini açıklamak için çeşitli tanımlayıcı deyimler kullanılmaktadır.

Örnekler klinik uzmanı, ilk bakım pratisyeni, aile pratisyeni, çevre sağlığı hemşiresi, tedavi hemşiresi ile doktorun asistanını kapsar.

Hemşirenin görevi hangi bakımlardan değişmektedir?

- Hastanın doğrudan ve sınırlı bakımından, toplam bakımın geniş planlama ve düzenlenmesini gerektiren bir bakıma doğru gelişmektedir. Doktor hastanın tıbbi rejimini teşhis eder ve planlar; hemşire de yerine getirmeye çalışır.

Fakat ayrıca hemşirenin yargısını kullanması ve uygun bir hemşirelik bakımını planlaması, hemşirelik bakımının doğru bir şekilde yürütülmesine ve hastanın gereksinmelerini karşılamasına dikkat etmesi, hastanın gereksinmeleri değiştikçe hemşirelik rejimini de değiştirmeyle ilgili kararlar alması beklenmektedir.

- Hemşirenin görevi, çoğunlukla diğer sağlık görevlilerinden sorumluluk üstlenmeye dayanan bir görev olmaktan, özerk ve erkin bir görev olmaya dönüşmektedir.

- Başlıca hastane çevresinde sorumluluk yüklenen bir görevden çeşitli çevrelerde sorumluluk alan bir göreve dönüşmektedir. Hemşireler ülkede sağlık hizmetlerinin sunulduğu ve gereksindiği hemen her yerde çalışırlar.

- Hemşirenin görevi sınırlı bir görevden önemli bir toplumsal sorumluluğa doğru değişmektedir. Hemşirelik değişikliği gerçekleştirmede ve toplumun gereksinmelerini oranlamada artan miktarda önderlik üstlenerek ufuklarını genişletmektedir. Hemşireler ayrıca daha çok kimseye daha iyi sağlık bakımını amaçlayan çeşitli yaratıcı programlarla uğraşmaktadır.

- Hemşirenin görevi temelde hastalığa yönelik olan görevden sağlığa yönelik bir göreve dönüşmektedir. Bu değişiklik pek çok yeni sorumluluklara yansımaktadır.

Bazı örnekler;

-) Sağlıkla ilgili ve sosyal kuruluşlara dayanarak sürekli bir bakım planlama;
-) Hastalığın önlenmesi ve erken teşhisi ile sağlık ve hastalık belirtilerini başlıca erekler olarak gözleme ve değerlendirme;
-) Aileler, yakın yöreler ve mahalleler ile benzeri için toplum sağlık bakımının planlanmasına yardım etme.

Hastalığa verilen önemin sağlığa doğru değişmesi sonucunda, bir zamanlar sağlığı korumayla ilgili olarak asgari sağlık eğitimi ile hastalara ve ailelerine danışmayı içeren hemşirelik görevi şimdi ilgi yönünden belirgin bir artış göstermektedir.

Bir başka sonuç olarak, eskiden hasta ve sakatların rehabilitasyonun da sınırlı sorumluluk alan hemşirelik görevi, şimdi yaygın bir şekilde iyileştirici rejimler uygulamaktadır.

- Hemşirenin görevi hastaya veya hasta için bir şey yapmayı önemsemekten, hastanın kendi bakımının planlanmasında gösterdiği işbirliği yeteneğine saygı duymaya dönüşmüştür.

Ayrıca bakımı konusunda kendisine danışılan ve sonra fiilen katkıda bulunabileceğine inandıracak kadar cesaret verilen hastanın, çoğunlukla bu uygulama sonucunda fiziksel iyileşmenin yanı sıra artan bir psikolojik düzelme gösterdiği genellikle kabul edilmektedir.

- Hemşirelik sağlık bakımının ulaştırılmasında artan bir şekilde kullanılan ve nispeten yeni bir çalışma alanı olan biyotıp mühendisliği ile birleşmek üzeredir. Bilgisayarların çalışmaya konulma derecesi bir örnektir. Toplumun her kesiminde otomasyon artmaktadır ve bu eğilime ayak uyduramayan hemşire çok geçmeden işinde yetersiz olacaktır.

- Eskiden başlıca işleve yönelik olan hemşirenin görevi, hemşire hasta ilişkisinde hastanın psikososyal gereksinmeleri karşılamasına yardımcı olan etkili bir role daha çok ilgi göstermektedir.

- Bir zamanlar göreve yönelik olan hemşirelik, bilgiye yönelik bir hale gelmektedir. Bu değişiklik bilimsel ilkeleri sağlam bir şekilde bilmeyi ve yeterli bir bakımın yürütülmesinde mesleki yargının uygulanmasını gerektirir.

Ayrıca, hemşirelik bilgi ve becerisini saygın mesleki sorumluluklar halinde geliştirmek için sürekli eğitim ve araştırmaya katılma gereksinmesine önem verir bu değişiklik. Hizmetleri her zaman artan bir şekilde gereksinen hemşirelere daha çok ihtiyaç duyulmaktadır.

Ayrıca toplumun sağlık hizmetlerini karşılamada hemşireliğin sorumluluk alanı ve dağılımı demek, hasta bakımı için artan bir sorumluluk üstlenmek, diğer sağlık pratisyenleriyle etkin bir işbirliği geliştirmek ve sağlık hizmetlerini daha etkin bir şekilde ulaştırmak için yeni ve ümit verici yöntemleri desteklemektir. 

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar