Blog

E-Hemşire.com

Yara Ostomi İnkontinans Hemşireliği

En az iki yıl cerrahi alanında çalışmış, tercihen Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış Stoma ve Yara Bakım Hemşireliği Programı Sertifikasına sahip hemşireler arasından seçilirler.

Çalışılan Alan: Stoma ve Yara Bakım

Belirlenen hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, Stoma ve Yara Bakım Hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

Görev yetki ve sorumlulukları;

- Görevlendirildiği alanlarda hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimlerini ilgililere bildirir.

- Hastaya ve yakınlarına kendini tanıtır, Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formunu doldurur.

- Hekim ile işbirliği yaparak hastalığına ve yapılacak ameliyata ilişkin bilgi verir.

- Hastanın ve hasta yakınlarının sorularını cevaplandırır, gerekli durumlarda psikolojik destek alması açısından yönlendirir. Gerekli durumlarda hastayı başarılı stoma ameliyatı geçirmiş hastalar ile tanıştırır.

- Ameliyattan önce yapılacak ameliyat türüne göre stoma bölgesini belirler.

- Hastaya ve olası stoma tipine göre ameliyat sonrasında kullanacağı ürünleri tanıtır.

- Ameliyat sonrası erken dönemde (24-48 saat) ostomi torbasını değiştirir, stomayı kanama, siyanoz gibi komplikasyonlar açısından değerlendirir, gaz ve gaita çıkışını kontrol eder, şeffaf torba yerleştirir.

- Hasta taburcu olana kadar hasta ve yakınına stoma ve yara bakımı (cilt temizliği, torbanın değiştirilmesi, pansuman yapımı vb.) yapabilme becerisini kazandırır.

- Kalıcı kolostomisi olan uygun hastalara, gerekli durumlarda hasta yakınlarına kolostomi irrigasyon yapabilme becerisi kazandırır.

- Hastaların sosyal yaşama uyumlarını sağlamak amacıyla günlük yaşam aktivitelerine yönelik (beslenme, cinsel yaşam, banyo yapma, ilaç kullanımı sportif faaliyetler, seyahat, iş yaşamı, atıkların yok edilmesi vb.) eğitim programları düzenler.

- Periyodik takiplerle hastayı komplikasyonlar konusunda bilgilendirir, komplikasyonların erken saptanmasını, bakımını ve hekimle işbirliği içerisinde tedavisini gerçekleştirir.

- Basınç ülserleri (yatak yarası) gelişmesini önlemeye yönelik bakım standartlarını belirleme, hasta, hasta yakınları ve hemşireyi eğitme gibi konularda gerekli tedbirleri alır.

- Yarayı değerlendirir (yaranın evresi, büyüklüğü, eksudanın niteliği gibi) ve yara bakımını yapar.

- Bakım verdiği bireyi, yarayı, yara bakımına ilişkin ürünleri ve yara bakım yöntemini değerlendirerek en etkili ürüne karar verir, aileyi ve ekibi yönlendirir.

- Stoma/Yara İzlem Formu geliştirerek bakım verdiği hastalara ilişkin hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.

- Eğitim hemşiresi ile hemşirelerin stoma ve yara bakımı eğitimi konusunda eğitim gereksinimlerine yönelik işbirliği yapar, önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

- Stoma ve yara bakımına ilişkin eğitim materyalleri geliştirir.

- Stoma ve yara bakım ürünlerinin belirlenmesinde görev alır.

- Hastaya destek sistemlerini öğretir (aile üyeleri, arkadaş grupları, sosyal destek birimleri).

- Stoma ve yara bakım ilkeleri, yöntemleri ve ürünler konusundaki gelişmeleri takip ederek bilgisini güncelleştirir ve uygulamaya aktarır.

- Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim eder.

- Stoma ve yara bakımı konusunda ilgili birimlerle koordinasyonu sağlar.

- Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

- Stoma ve yara bakımında (tüm hemşirelik uygulamalarında) asepsi ilkelerine uyar ve uyulmasını sağlar.

- Stoma ve yara bakımının maliyeti, bakımda kullanılan ürünler, stoma ve yaranın hasta ve ailesi üzerindeki psikolojik etkisi vb. araştırmaları yapar, yapılanlara katılır.

- Hasta ve hasta yakınlarına taburculuk eğitimi verir, kaydeder.

- Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar