Blog

E-Hemşire.com

Yoğun Bakım Hemşireliği

Çalışma Alanı: Yoğun Bakım

Belirlenen hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlar.

Görev, yetki ve sorumlulukları;

- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyar / uyulmasını sağlar.

- Acil durumları saptayarak görevine uygun şekilde girişimde bulunur, kayıt eder, acil müdahale malzemelerinin kullanıma hazır tutulmasını sağlar.

- Yoğun bakım ekibi, hasta ve hasta yakınları ile işbirliği sağlar ve  iletişimi geliştirir.

- Hastaya güvenli bir ortam sağlamak,

- Yoğun bakım ünitesinde gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

- Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol altına alır,

- Hemşirelik öyküsü alır; hemşirelik tanısı koyar; kaydeder, hemşirelik ekibinin diğer üyeleri ile işbirliği yaparak hasta bakım planını hazırlar, uygular ve uygulanmasını sağlar.

- Bakım sonuçlarını değerlendirerek gerektiğinde yeni gereksinim ve sorunlara yönelik bakım planını gözden geçirir ve yeniden düzenler.

- Hemşirelik uygulamasının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.

- Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi Hemşire Gözlem Formuna kaydeder ve uygular.

- İlaçların etki ve yan etkilerini izler, kaydeder.

- Hasta viziteleri yaparak hastaların durumunu izler, ekiple ( diyetisyen, fizyoterapist vb.) bilgi alışverişinde bulunur.

- Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, ilgili hemşirelik işlevlerini yerine getirir, işlem sonrası izler.

- Yoğun bakım enfeksiyonlarının gelişiminin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.

- İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirler alır.

- Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik nöbet ve kayıtlarını nöbet değişimlerinde yazılı ve sözel olarak teslim eder.

- Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan skorlama sistemlerini uygular ve değerlendirir.

- Hastaların monitarizasyonu, EKG takibi ve yorumlaması (aritmi, fibrilasyon, extrasistol vb.), acil durumlarda hekimle işbirliği sağlayarak temel / ileri yaşam desteğinin uygulanması  ve uygun hemşirelik aktivitelerinin yerine getirilmesini sağlar.

- Aspirasyon, oksijen tedavisi, kan gazı izlemi, vücut pozisyonları, genel vücut bakımı, postural drenaj, aseptik uygulamalar (sonda-katater bakımı vb.) gibi temel girişimsel uygulamalara yönelik uygun hemşirelik aktivitelerini planlar, uygular ve değerlendirir.

- Sıvı-elektrolit ve asit baz dengesine yönelik mevcut ve olası sorunların dikkate alınarak uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.

- Bası yaraları, risk faktörleri, prognoz üzerindeki etkilerinin değerlendirilerek gelişiminin önlenmesi için uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar, oluşması halinde uygun hemşirelik bakımını planlar, uygular, değerlendirir.

- Nörolojik hastalıkları olan (Anevrizma, KİBAS, SVO vb.) ve bilinci kapalı olan (intrakraniyal kanama vb.) hastaların izlemi ve uygun pozisyonunu sağlar, nörolojik değerlendirmeleri yapar.

- Hastanın ameliyat sonrası hemşirelik bakımını planlar, uygular ve değerlendirir.

- Hastanın insizyon bölgesi bakımını yapar, gelişebilecek komplikasyonların (enfeksiyon, kanama vb.) izlenmesi, alınacak önlemlere ilişkin hemşirelik bakımını planlar.

- Hastaların beslenme gereksinimlerini belirler (enteral ve parenteral beslenme) gereksinimlerine göre hemşirelik bakımını planlar ve uygular, beslenmede kullanılan cihazların sterilizasyonunun devamlılığını sağlar.

- Kan ve kan ürünleri transfüzyonunda ürün bilgilerinin kontrolünü sağlar, komplikasyonlarını izler ve alınacak önlemlere ilişkin hemşirelik yaklaşımını geliştirir.

- Ekip işbirliği çerçevesinde hasta yakınlarına, sınırları hekimle birlikte önceden belirlenmiş olarak hastalık, tanı ve tedavileri hakkında bilgilendirir,

- Yoğun bakım hastaları ile hasta yakınlarının psiko-sosyal problemlerine uygun hemşirelik yaklaşımını sağlar.

- Tüm uygulamaları etik kurallara uyarak hasta hakları doğrultusunda yapar, yapılmasını sağlar, gerekli durumlarda müdahale eder.

- Terminal dönemdeki hastaya ve ailesine destek sağlar.

- Hastanın ölümü halinde hastaya ait ilaç kartlarının, kullanılmamış ilaçların eczaneden iptalini gerçekleştirir, hazırlığının yapılıp morga gönderilmesini sağlar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar