Blog

E-Hemşire.com

Güncel Hemşirelik Rolleri

Bakım Verici Hemşire Rolü

Hemşirenin temel işlevi bakımdır. Hemşire bu işlevini yerine getirirken birey merkezli çalışır. Karar verme becerisini kullanır. Çünkü önce bireyin ihtiyaçlarını belirleyerek, bu ihtiyacı karşılamak için gerekli uygulamaları planlar ve yapar.


Hemşire sağlığı geliştirmek için bütüncül yaklaşımla sağlık bakım ihtiyaçlarını belirler ve iyileştirme sürecine katılır. Bakım verici rolünde hemşire, hastalık sürecine özel tedavi uygular ve hastanın sosyal-emosyonel iyilik durumunu yeniden kazandırmak için önlemler alır.

Eğitici Hemşire Rolü

Hemşire, birey - aile ve toplumun sağlığını geliştirmek ve korumak, doğru sağlık davranışları kazandırmak için planlı olarak eğitim verir.

Hemşire sağlık, tedavi ve yaşam biçimindeki değişimler hakkında hastaya ve hasta ailesine bilgi sağlar.

Bir eğitici olarak hemşire, hastanın verilen bilgiyi anlayıp anlamadığını belirler ve mümkün olduğu kadar öğrenmesini sağlar. Daha sonra, sağlık bakım amaçları ile ilişkili olarak hastanın durumundaki ilerlemeyi değerlendirir.

Hemşire bu rolünü yerine getirirken, eğitim yöntemlerini kullanır. Ayrıca, meslek adayları ve mensuplarının da eğitiminden sorumludur.

Araştırıcı Hemşire Rolü

Hemşire, daha iyi bakım ve hizmet sunmak için yeni bilgileri araştırır, öğrenir ve uygular. Araştırma, yeni bilgilerin uygulamaya aktarılmasını ve uygulamaların etkinliğinin değerlendirilmesini sağlar.

Hemşirelik araştırmaları, mesleğin bilgi yapısını oluşturur. Böylece, mesleğin bilimsel bilgi içeriği geliştirilir. Araştırmacı hemşireler akademik alanda ya da klinik alanda çalışıyor olabilirler.

Hemşire araştırıcılar genellikle hastanın sağlığını ve hemşirelik bakımını geliştirmek için problemlerin araştırılmasına ve çalışmalara rehberlik eder.

Yönetici Hemşire Rolü

Hemşireler ilk önce, uyguladıkları bireysel bakım planlarının yöneticisidir. Hemşireler hasta bakımının koordine edilmesinden ve yönetiminden sorumludur. Tüm hemşirelerin iyi yönetici becerilerine ihtiyacı vardır.

Ayrıca, toplum içinde sağlık ile ilgili kurumlarda ve sağlık eğitim kurumlarında hemşirelik hizmetlerini ve eğitimini yönetir. Sağlık ve hemşirelik ile ilgili politikaların oluşturulmasına katılır.

Karar Verici Hemşire Rolü

Hemşireler, hasta bakım süreci ile birleştirerek kritik düşünme ve karar verme becerisini kullanırlar. Hemşirelik bakımı sunulmadan önce, hemşire, her bir hasta için en iyi bakım sunma yöntemini planlar.

Savunucu Hemşire Rolü

Savunuculuk " gizlilik içinde gösterişsiz bir şekilde garanti vererek aydınlatılmış onam sağlama, gereksiz açıklama ve işlemleri önleme, seksüel su-istimalden uzak tutma, sağlık personeli veya otorite figürünü kendi çıkarları için kullanma yoluyla hastanın tarafında veya yanında eylemde bulunma" süreci olarak tanımlanır.

Savunucu rolde hemşire, hastayı bilgilendirme, karar vermesine yardım etme, gerektiğinde sözcülük yapma, tanı ve tedavilerin yan etki/komplikasyonlarından koruma gibi işlevleri yerine getirir.

Hemşire fiziksel ve/veya kimyasal yaralanmaları önleyerek hastayı korur. Hastayı savunma rolünde hemşire, gerektiği her zaman, hastanın haklarının ifade edilmesinde hastaya yardımcı olur.

Sağlık - hastalık durumlarında ve ölüm süreci boyunca hemşire hasta haklarını ve yasal haklarını korumak için çalışır.

Sağlık sistemi içinde, ekibin temel parçası olan hemşirelik, hasta haklarını koruma, bireysel değer ve inançlara saygı gösterme, etik ilkelere uyma, bakım verme, hastanın gizliliğini koruma gibi sorumluluklara sahiptir. Uygulamalarını, bu sorumluluk bilincinde gerçekleştirir.

Hemşireler, aşağıdaki işlevler çerçevesinde rollerini yerine getirirler.

Değişim Ajanı: Yanlış ya da eksik sağlık uygulamalarını değiştirme, yeni sağlık davranışları kazandırma.

Danışmanlık: Uzmanlık alanı içinde birey - aile ve topluma danışmanlık yapma, yol gösterici olma.

Uzmanlık: İleri düzeyde bilgi ve beceri gerektiren alanlarda uzmanlaşma. Örneğin; Ameliyathane Hemşireliği, Diyaliz Hemşireliği vb.

Koordinatörlük: Birey - aile - sağlık ekibi arasında iletişim ve işbirliği sağlama. Açık ve uygun iletişim etkili hemşirelik uygulamalarının temelidir. Hemşire bakım verirken, rehabilitasyon, eğitim ve hastanın korunmasında iletişim becerilerine sahip olmalıdır.

Hasta Haklarını Savunma: Hasta ve hasta yakınlarının bilgi alma, ret etme ya da kabul etme gibi haklarının korunmasını sağlama.

Hemşirelerin Sorumlulukları

Hemşirelerin Toplum İçin Sorumlulukları;


- İyi bir vatandaş olma
- Sağlık politikalarının oluşturulmasına katılma
- Sağlıklı çevre oluşturma ve koruma
- Toplum sağlığı için tehlike yaratan durumlarda önlem alma
- Sağlık eğitimi ve danışmanlığı yapma
- Toplumsal olayları izleme ve duyarlı olma
- Sosyolojik yapıya uygun tutum ve davranış geliştirme

Hemşirelerin Birey İçin Sorumlulukları;

- Eşitlik ilkesine uygun hizmet sunma
- Bireysel bakım sunma
- İnsan onuruna ve haklarına saygılı davranma
- Sır saklama
- Zarar vermeme, yarar sağlama

Hemşirelerin Meslek ve Meslektaşları İçin Sorumlulukları

- Bilgiyi paylaşma
- Mesleki gelişime katkıda bulunma
- Örgütlenme faaliyetleri içinde yer alma (Dernek v.b.)
- Mesleki yenilik ve değişimleri izleme ve uygulama
- Araştırma yapma, araştırma sonuçlarını paylaşma, uygulama
- Mesleğin tanıtımını yapma, mesleğin toplumsal imajını iyileştirme
- Meslek onurunu koruma
- Meslek adaylarının eğitimine katkıda bulunma

Hemşirelerin Ekip Üyeleri İçin Sorumlulukları

- İşbirliği yapma
- Ekip anlayışı ile çalışma
- Disiplinler arası olumlu ilişkiler kurma

Hemşirelerin Sağlık Kurumları İçin Sorumlulukları

- Çalıştığı kurumun politika ve hedeflerini bilme
- Çalıştığı kurumun felsefe ve hedeflerine uygun çalışma
- Malzemelerin ekonomik kullanılmasını sağlama

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar