Blog

E-Hemşire.com

Poliklinik Hemşireliği

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi

Poliklinikteki hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak altı ay görev yapmış hemşireler arasından Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.Çalıştığı Birim:
Poliklinik Ünitesi
Bağlı Bulunduğu Birim: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü
Kendisine Bağlı Kadrolar: Poliklinik Hemşireleri

Poliklinik Sorumlu Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları

-) Hemşirelik hizmetlerinin belirlenmiş politika, hedef, kural, ve düzenlemelere uygunluğunu sağlar. Bunları sorumluluğu altındaki hemşire, hasta/hasta yakınlarına açıklar ve benimsetir. Politikalardan sapmayı önleyici tedbirler alır.

-) Poliklinik hemşirelik faaliyetlerini izler, sorunları saptar ve çözüm için gerekli çalışmaları yapar. Gereksinimler ve sorunlar konusunda bilgi verir.

-) Polikliniğe başvuran hasta sayısını ve bakım gereksinimlerini değerlendirerek gereken hemşire sayısını, niteliğini belirler, bilgi verir.

-) Hemşirelerin sayı, nitelik ve durumlarına göre, 24 saat hizmet veren polikliniklerde dengeli hemşire dağılımını sağlayacak biçimde, çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, Müdürlüğün onayına sunar.

-) İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar ve hizmetin geliştirilmesine yönelik önerilerde bulunur.
-) Hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtların tutulmasını sağlar.
-) Hastanın muayeneye hazırlanması, tanı ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar.

-) Gerektiğinde hastanın muayene, tetkik ve tedavi amacıyla diğer birimlere götürülüp getirilmesi için planlama yapar, planın uygulanması için ilgili kişileri yönlendirir.

-) Hastaneye yatırılmasına karar verilen hastanın yatışa hazırlanmasını sağlar, yatış işlemleri için ilgili kişi ve birimlere yönlendirir, ilgili servis hemşiresi ile iletişim kurulmasını sağlar.

-) Özel bakıma ihtiyacı olan hastaları ilgili özel dal hemşiresine bildirir.
-) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu değerlendirerek gerekli birimlerle işbirliği yapar.

-) Kullanılan araç-gerecin kullanım sonrası dezenfeksiyon ve sterilizasyon için hazırlanmasını sağlar.
-) Ünitelerin aydınlanma, ısınma ve havalandırma gibi hizmetlere ilişkin ilgili birimlerle işbirliği yapar.
-) Hemşirelerin mesleki gelişimlerinde, çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık yapar.
-) İş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar.
-) Hemşirelerin özlük işleri ile ilgili konularda önerilerde bulunur.
-) Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur.

-) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hemşirelerin hizmet içi eğitim programlarına katılmalarını sağlar.

-) Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamı sağlar.
-) Hastaların öneri, istek ve şikâyetlerini dinler ve değerlendirir. Eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesini ve yerine getirilmesini sağlar.

-) İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve korunmasını sağlar.
-) Narkotik ilaçların kullanımını, saklanmasını kontrol ve kayıt altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyulmasını sağlar.

-) Kurumun belirlemiş olduğu acil durum planlamalarını uygulatır/uygulanmasında görev alır.
-) Ayda en az bir defa olmak üzere düzenli aralıklarla, poliklinik hemşireleri ile toplantılar yapar ve toplantı ile ilgili kayıtları tutar, faaliyet raporu düzenleyerek Müdürlüğe bilgi verir.

-) Müdürlüğün belirlediği aralıklarda ve biçimde istenen kayıt, rapor, ve istatistikleri sağlar.
-) Müdürlüğün bilgisi dâhilinde hemşirelik mesleği ile ilgili araştırmalar yapar/katılır, bu tür çalışmalarda poliklinik hemşirelerine rehberlik eder.

-) Mesleki ilerleme ve gelişim için Müdürlükçe uygun görülen eğitim etkinlikleri ve toplantılara katılır, hastanenin diğer sorumlu hemşireleri ile mesleki ilişkilerini geliştirir.

-) Gerektiğinde hasta bakımında görev alarak hemşirelere rehberlik eder, rol modeli olur.
-) Poliklinikte oluşan iş kazalarına ait raporları tutar/tutulmasını sağlar ve ilgili birimlere bildirir.
-) Adli vakalarda kurum politikasına uygun hareket eder/edilmesini sağlar.
-) İzin, rapor ve benzeri durumlarda yerine vekalet edecek kişiyi Müdürlüğe önerir.
-) Tüm uygulama ve işlemlerin etik kurallar doğrultusunda yapar/yapılmasını sağlar.

Poliklinik Hemşiresi

Kurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından görevlendirilir.

Çalıştığı Birim:
Poliklinik
Bağlı Bulunduğu Birim: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

Poliklinik Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları

-) Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü tarafından belirlenmiş politika, hedef, kural ve düzenlemelere uyar/uyulmasını sağlar.

-) Görevlendirildiği birimlerde hemşirelik hizmetleri ile ilgili sorun ve gereksinimleri sorumlu hemşiresine bildirir.

-) Üniteye kabul edilen hastaya kendini tanıtır, muayene odasına alır ve muayeneye hazırlar.
-) Uygulama sırasında ve sonrasında hastayı gözler.
-) Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, gerekli hemşirelik hizmetlerini yerine getirir, işlem sonrası izler, kaydeder.

-) Hastanın tanı ve tedavisi için gerekli birimlere yönlendirir.
-) Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.
-) Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder. Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan araç-gereç ve malzemelerin isteminde servis sorumlu hemşiresine görüş bildirir.

-) Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar.
-) İlaçların etki ve yan etkilerini izler, kaydeder.
-) İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, kullanır, uygun koşullarda güvenli ve düzenli bir şekilde korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihlerini kontrol eder.

-) Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Teslim saatinde narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder.

-) Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyar ve uyulmasını sağlar.

-) Hasta ve ailesine hastalığına ilişkin ve genel sağlık konularında eğitim ve danışmanlık yapar.
-) Acil durumları saptayarak kurum politikalarına uygun şekilde girişimlerde bulunur, kayıt eder. Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar.

-) Eğitim hemşiresi ve sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.

-) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kayıt ve istatistikleri yapar.
-) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili poliklinikte yapılacak araştırmalara katılır.
-) Müdürlük /sorumlu hemşire tarafından istenen toplantılar ile mesleki ilerleme ve gelişimi için kurum içi/kurum dışı seminer ve toplantılara katılır.

-) Sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur.
-) 24 saat hizmet verilen polikliniklerde devam eden muayene ve işlemler hakkında, nöbeti teslim alan hemşireye yazılı ve sözlü bildirimde bulunur.

-) Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar