Blog

E-Hemşire.com

Eğitim Hemşiresi

Eğitim Hemşiresi; hemşirelikte lisans mezunu olup, meslekte beş yıl deneyimli ve yataklı tedavi kurumlarında çalışacak olan çalışan eğitim hemşireleri, en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak görev yapmış hemşireler arasından her iki yüz elli hemşireye kadar bir eğitim hemşiresi, diğer kurumlarda ise her 20 hemşire için bir eğitim hemşiresi, hemşirelik hizmetleri müdürü tarafından görevlendirilir.


Hemşirelerin mesleki gelişimini sağlamak üzere işe uyum programları, hizmet içi eğitim ve diğer eğitsel programların yerine getirilmesinden sorumludur. En az beş yıl süreyle bu görevde çalışır.

Yerine aynı niteliklere sahip bir hemşire yerleştirilmeden görevden ayrılamaz. Eğitim hemşirelerine görevlerinin dışında nöbet dâhil ek herhangi bir görev verilemez. Müdüre/ Başhemşireye bağlı olarak çalışır.

Eğitim Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları

-) Müdüre/ Başhemşireye bağlı tüm çalışanların mesleki gelişimleri için hedef, amaç ve politikaları geliştirir.
-) Müdüre/ Başhemşireye bağlı tüm çalışanların eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi, önceliklerin saptanması, planlanması ve eğitimin verilmesini sağlar.
-) Eğitim programının yürütülebilmesi için eğitimci, zaman, yer ve ekipmanı sağlamak üzere ilgili kişi/birimlerle işbirliği yapar.
-) Yıllık eğitim bütçesini hazırlar.
-) Eğitim programları, uygulanması, sorunlar ve gereksinimler konusunda müdürlüğe bilgi verir ve görüşünü alır.
-) Eğitim programlarının düzenli olarak kurum içinde duyurulmasını sağlar.
-) Hemşirelerin eğitime katılımı ve başarıları konusunda değerlendirmelerini yapar görüş bildirir.
-) Hemşirelerin enfeksiyon kontrolüne ilişkin eğitim gereksinimlerine yönelik enfeksiyon kontrol hemşiresi ile işbirliği yapar, önerilerde bulunur.
-) Kurum politikaları doğrultusunda eğitim çalışmalarını değerlendirir, raporlarını hazırlar ve sunar.
-) Müdürlüğün öncülüğünde eğitime katılan hemşireler için ödül sistemi (yeni sorumluluklar, katılım belgesi, kredi sistemi gibi) geliştirir ve yürütür.
-) Eğitim programları ile katılanlara ilişkin kayıtları tutar ve kayıt sistemlerini geliştirir.
-) Eğitim materyali arşivi geliştirir.
-) Hemşirelerin, eğitim gereksinimlerini belirlemeleri ve mesleki gelişimleri için danışmanlık yapar.
-) Eğitim teknolojisindeki yeni gelişmeleri izler ve uygular.
-) Güncel, mesleki yayınları izler ve hemşirelere duyurur. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili araştırmalar yapar/katılır.
-) Mesleki seminer, konferans, toplantı gibi etkinliklere katılır ve çalışanların da bu gibi etkinliklere katılmasını sağlayıcı duyuruları yapar.
-) Hemşirelik hizmetlerinin gelişimine katkıda bulunmak ve kurum içindeki hemşirelik hizmetinin tanıtımını sağlamak amacıyla yayın geliştirir.
-) Bakım ve uygulamalara ilişkin kural ve prosedürlerin geliştirilmesi, uygulanması ve güncelleştirilmesi çalışmalarına katılır.
-) Müdürlük tarafından belirlenen hasta bakım standartlarının ve formların uygulanmasında hemşirelere rehberlik eder.
-) Tüm çalışmalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar