Blog

E-Hemşire.com

Özel Bakım Hemşireliği

Çalışılan Alan: Özel Bakım ve Rehabilitasyon

Özel Bakım Hemşiresi Görev, Yetki ve Sorumlulukları

- Belirlenen hedef, kural ve düzenlemelere uyar/uyulmasını sağlar.

- Kabul edilen hasta ve yakınlarına kendini tanıtır, hastanın uyumunu sağlar.

- Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, bakım gereksinimlerini belirler ve kaydeder.

- Hasta bakım planını hazırlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapar.

- Hasta ve hasta yakınlarına moral ve motivasyon desteği sağlar, gerekli durumlarda psikolojik destek alması açısından yönlendirir.

- Hasta ile ilgili toplantılara katılarak görüş bildirir.

- Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası izler.

- Hasta ile ilgili numuneleri alır, uygun şekilde ve zamanında yerine ulaştırılmasını sağlar.

- Hemşirelik uygulamalarının her aşamasını zamanında ve eksiksiz olarak kaydeder.

- Hastaya uygulanan bakım ve tedavi ile ilgili uygulamalar ve gözlemlere ilişkin hemşirelik kayıtlarını nöbet/vardiya değişimlerinde yazılı ve sözel olarak ve hasta başında teslim eder.

- Hastanın fizyolojik, psikolojik vb. değişikliklerini izler, günlük gözlemlerini yapar ve kaydeder.

- Hastanın stresle başa çıkma yolları ile problem çözme becerilerini değerlendirerek, becerilerin gelişmesine yardım eder. Vücut değişikliklerine uyumunu değerlendirir, destekler, gerekirse ilgili birime yönlendirir.

- Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan araç-gereç ve malzemelerin isteminde ilgililere görüş bildirir.

- Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder.

- Ekip işbirliği çerçevesinde hasta ve yakınlarını bilgilendirir.

- Rehabilitasyon ekibi ile iletişim kurarak koordinasyonu sağlar.

- Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlenmelerini sağlar.

- Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar. Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyar ve uyulmasını sağlar. İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır.

- Hekimin yazılı ve imzalı istemini, planlanan tedaviyi Hemşire Gözlem Formuna kaydeder, uygular, etki ve yan etkilerini izler, kaydeder.

- Hastanın güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar.

- İlaçların güvenli bir şekilde temin edilmesi, uygun koşullarda, güvenli ve düzenli bir şekilde korunması için eczane ile işbirliği yapar. İlaçların son kullanma tarihini kontrol eder.

- Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Teslim saatinde narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder.

- Hastaya ve ailesine; hastalık, genel sağlık konularında eğitim ve danışmanlık yapar, gerektiğinde ilgili kişilere ve kurumlara yönlendirir.

- Hastayı bütüncül olarak ele alır, günlük yaşam sürecinde gerekli olan iletişim ve bağımsız yaşam becerilerinin kazandırılmasını sağlar. Kendine bakımı geliştirerek yaşam kalitesini artırmayı öğretir, destekler ve gözler.

- Hastanın kuruma kabulünden başlayarak taburculuk planlamasını ve eğitimleri yapar.

- Hasta ve yakınlarına kateter bakımı, bası yarasının önlenmesi ve bakımı, mesane ve barsak rehabilitasyonu, ayak bakımı, cihazların ve ilaçların kullanımı, beslenmenin önemi, sıvı kontrolü, pozisyon kontrolü ve önemi, deformitelerin önlenmesi ve eklem hareket açıklığının sağlanması amacıyla fiziksel aktivitelerin devamlılığının önemi ve benzeri konularda eğitim yapar.

- Mesane irrigasyonu ve idrar inkontinansı bakımı verir, mesane ve barsak eğitimi yapar.

- Terminal dönemdeki hasta ve ailesine destek sağlar.

- Hastanın ölümü halinde hazırlanmasını ve morga götürülmesini sağlar. Diğer hastaların etkilenmelerini önleyici tedbirler alır.

- Hastanın ölümü halinde hastaya ait ilaç kartlarının, kullanılmamış ilaçların eczaneden iptalini gerçekleştirir.

- Enfeksiyon belirtileri saptandığında ilgililere bildirir.

- Acil durumları saptayarak uygun şekilde girişimde bulunur ve ilgili kayıtları tutar. Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar.

- Rehabilitasyon, özel bakım ve hemşirelik hizmetleri ile ilgili yapılacak araştırmalara katılır.

- Tüm uygulamalarını etik kurallar doğrultusunda yapar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar