Blog

E-Hemşire.com

Sağlık Ocağı Hemşireliği

Sağlık Ocağı Sorumlu Hemşiresi

Kurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, sağlık ocağındaki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

Sağlık ocağı sorumlu hemşiresi tercihen meslekte 5 yıl deneyimli, hemşirelik yüksekokulu mezunu ya da halk sağlığı alanında lisansüstü eğitim görmüş kişiler arasından seçilir.

Çalıştığı Birim: Sağlık Ocağı
Bağlı Bulunduğu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü
Kendisine Bağlı Kadrolar: Sağlık Ocağı Hemşireleri

Sağlık Ocağı Sorumlu Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları


-) Sağlık ocağındaki hemşirelik hizmetlerinin yönetimi; planlaması, örgütlenmesi, yönlendirilmesi ve denetlenmesi, hizmet hedeflerine ve standartlarına uygunluğun izlenmesi gibi işlevleri yerine getirir.

-) Sağlık ocağı bölgesi ve toplumun sağlık düzeyi, sosyal, kültürel, ekonomik durumu, idari ve coğrafi yapısı, ulaşım durumu ve yerleşim birimlerine ilişkin verileri toplar ve değerlendirir.

-) Toplumun sağlık sorunlarını ve hemşirelik hizmeti gereksinimlerini belirler.
-) Sağlık ocağı mevcut hemşirelik personeli sayısını, mesleki yeterliliği, işe karşı tutumları, sorun ve gereksinimleri değerlendirir ve ilgili yerlere rapor eder.

-) Sağlık ocağı bölgesindeki hemşirelik hizmetleri ile ilgili mevcut kaynak, olanak, araç-gereçlerin sayı ve niteliklerini değerlendirir.

-) İşbirliği yapacağı kişi, kurum ve kuruluşları belirler.
-) Sağlık ocağı bölgesindeki sağlık hizmetleri planlamasına, önceliklerin belirlenmesine ve kaynakların uygun ayırımı ve kullanımı çalışmalarına katılır.

-) Hemşirelik hizmetleri için kısa ve uzun vadeli amaç ve hedefleri geliştirir., öncelik sırasına koyar.
-) Sağlık Grup Başkanlığı' nın politika, hedef, kural ve düzenlemelerinin sağlık ocağına entegrasyonunu sağlar. Bunları sorumluluğu altındaki hemşirelere, hizmet götürülen birey ve gruplara ve diğer sağlık ekibi üyelerine açıklar ve benimsetir. Politikadan sapmaları engelleyici düzenlemeleri yapar.

-) Sağlık Ocağı bölgesindeki hemşirelik hizmetlerinin oluşturulan kalite güvenliği programlarına ve hizmet standartlarına uygunluğunu izler.

-) Sağlık Ocağı bölgesindeki hemşirelik hizmetleri ile birey, aile ve topluma ulaştırılması gereken diğer tüm hizmetlerin koordinasyonunu sağlar.

-) Birlikte çalıştığı sağlık ekibi üyeleriyle hizmetler ile ilgili bilgi alışverişinde bulunur.
-) Sağlık ocağı bölgesinde verilmesi öngörülen hizmet ve hemşirelerin niteliklerine göre görevlendirmelerini yazılı olarak yapar ve uyulmasını sağlar.

-) Yetki devrinde bulunacağı görevleri ve kişileri belirler. Hemşirelerin sayı, nitelik ve durumlarına göre çalışma saati çizelgelerini, yıllık izinlerini, mazaret izinlerini düzenler ve onaya sunar.

-) Birey, aile ve toplum için bakım planlarının sağlık ocağı hemşireleri tarafından geliştirilmesinde danışmanlık sağlar.

-) Bakım planlarının amacına uygun ve doğru olarak uygulanmasını sağlar.
-) Bakım planları ve diğer kayıtların hemşirelerce doğru, eksiksiz ve zamanında tutulmasını sağlar.
-) Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere uyulmasını sağlar.
-) Hemşirelik hizmetlerindeki tüm uygulama ve işlemlerin hizmet götürülen birey/grup hakları doğrultusunda yapılmasını sağlar.

-) Sağlık ocağı bölgesindeki hemşirelik hizmetlerinin kalitesini değerlendirmek, sorun ve gereksinimleri belirlemek ve iş başında eğitimlerini sağlamak üzere belirli aralarla aile, ev ziyaretleri yapar. Verilen hizmetleri gözler ve değerlendirir, gerektiğinde düzeltmeler yapar ve kayıtları gözden geçirir.

-) Sağlık ocağı hemşirelerine çalışmalarında rehberlik ve danışmanlık sağlar.
-) Sağlık ocağı hemşirelerinin denetimini ve performans değerlendirmelerini yapar.
-) Sağlık ocağı hemşirelerinin sorun ve şikayetlerine çözüm arar, iş doyumu ve morallerini yükseltici düzenlemeler yapar.

-) Yatay ve dikey iletişim kurallarına uyar ve uyulmasını sağlar.
-) Sağlık ocağına atanan yeni hemşirelerin işe uyumunu sağlamak üzere oryantasyon eğitimlerinin yapılmasını sağlar.

-) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak sağlık ocağı hemşirelerinin eğitim gereksinimlerine yönelik eğitim programlarının planlanmasına ve yürütülmesine yardımcı olur.

-) Hemşirelerin hizmet içi eğitim programlarına katılmasını sağlar.
-) Sağlık ocağı hemşirelerinin ilerleme, yer değiştirme, disiplin gibi özlük işleriyle ilgili konularda önerilerde bulunur.

-) Sağlık ocağı hemşirelerinin personel kayıtlarını tutar.
-) Hemşirelerin mesleki gelişimleri için yazılı kaynakları sağlar.
-) Öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur, uygun eğitim ortamı hazırlar.
-) Hemşireler için gerekli olan araç-gereç ve malzemeler için istek yapar.
-) Araç-gereç ve malzemelerin yetersizlik ve çalışmama vb. durumlarını ilgililere iletir.
-) Sağlık ocağında bulunan ilaçların güvenli saklanmasını sağlar.
-) Acil durumlar için geliştirilen protokol çerçevesinde karar alır, uygular ve vakaları rapor eder.
-) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kayıt ve istatistikleri hazırlar.
-) Sağlık ocağı hemşirelik hizmetleri ile ilgili çalışma raporunu ilgililere sunar.
-) Hizmetin gelişimini sağlayacak araştırmalar yapar.
-) Çalıştığı alanlardaki verileri derleyerek istatistikler oluşturarak bu verileri sağlık düzeyi ölçütleri ile değerlendirerek sağlık hizmetleri planlamasında kullanılmasını sağlar.

Sağlık Ocağı Hemşiresi


Kurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda, sağlık ocağındaki hemşirelik hizmetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesinden sorumludur.

Çalıştığı birim: Sağlık ocağı
Bağlı Bulunduğu Birim: İl Sağlık Müdürlüğü

Sağlık Ocağı Hemşiresi Görev Yetki Ve Sorumlulukları


-) Hizmet götürülecek bölge ve toplumu tanımak,
-) Bölgenin sağlık ölçütlerini değerlendirmek ve buna göre sorunları ve öncelikleri saptamak,
-) Sağlık ocağı ebe sayısının yeterli olmadığı durumlarda ebelerin sorumluluk almış olduğu bölgelerin paylaşımına katılmak ve bölgelerin tespit, takip ve bağışıklama hizmetleri ile kayıt bildirimlerini yapmak,

-) Evlilik öncesi ve evlilikte aile planlaması hizmetleri ile ilgili danışmanlık hizmetlerini yürütmek, gerekli uygulamaları yapmak, sertifikası varsa RİA uygulamak,

-) İshalli hastalıklar konusunda programlarda görev almak,
-) Sağlıklı beslenme ve beslenme bozuklukları konusundaki programlara katılmak,
-) Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinde görev almak,
-) İş ve işçi sağlığı hizmetlerinde görev almak,
-) Okul sağlığı hizmetlerinde görev almak,
-) Sağlık eğitimi hizmetlerinde görev almak,
-) Bağışıklama hizmetlerini yürütmek,
-) Acil müdahale hizmetleriyle ilgili uygulamaları yapmak,
-) Tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde görev almak,
-) Poliklinik hizmetlerinin yürütülmesine yardımcı olmak,
-) Tıbbi bakıma destek vermek ve tedavileri yürütmek,
-) Yaşlı sağlığı hizmetlerini yürütmek veya bu hizmetlere katılmak,
-) Görevi ile ilgili istatistik kayıtları tutmak,
-) Bireysel ve grup eğitimlerine katılmak,
-) Kronik hastalıklar kontrol programı kapsamında kayıt, tarama ve tedavi hizmetlerine katılmak,
-) Sağlık ocağı hizmetlerinin gerektirdiği nöbet çalışmalarına katılmak,
-) Toplum kalkınması hizmetlerinde görev almak,
-) Tıbbi alet, malzeme ve cihazların hizmete hazır bulundurulması, usulüne uygun kullanılması ve korunmasını takip ve kontrol etmek,

-) Halk eğitimi materyalleri ihtiyacını belirlemek, temin edilmesini ve kullanılmasını sağlamak,
-) Planlanan mesai sonrası çalışmalara katılmak,
-) Görevi ile ilgili kayıt ve formları tutmak,
-) Nüfus tespiti çalışmalarında görev almak,
-) Hizmet ile ilgili verilen diğer görevleri yapmak,
-) Erken tanı taramaları, periyodik muayeneler, epidemiyolojik araştırmalar gibi çalışmalarda görev almak,

-) Toplumu tanıma ve hizmeti ulaştırma amaçlı ev ziyaretleri planlamak ve yapmak,
-) Toplumda görülen ve çevrenin doğrudan ya da dolaylı olarak etkili olduğu hastalıkları saptamak, değerlendirmek, ilgililere haber vermek, hastalığın kaynağını araştırmak, gerekirse kaynaktan örnekler alarak laboratuara göndermek.

-) Aşının etkisini kaybetmemesi için uygun koşullarda saklanmasını ve tüketilmesini sağlamak.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar