Blog

E-Hemşire.com

Hemşirelik Hizmetleri Yönetmelik Taslağı

1. Bölüm
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar


Amaç

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan hemşirelerin çalışma alanlarına, pozisyonlarına ve eğitim durumlarına göre görev, yetki ve sorumluluklarını belirlemektir.

Kapsam

Madde 2 -
Bu Yönetmelik, Türkiye’de hemşirelik yapma hakkını kazanmış olup, tüm kamu ve özel sağlık kurum, kuruluşlarında görev yapan hemşireleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - Bu Yönetmelik 25/02/1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununun 4. maddesinin ikinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 - Bu Yönetmelikte yer alan deyimlerden;

-) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
-) Genel Müdürlük: Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
-) Müdürlük: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğünü,
-) Müdür: Hemşirelik Hizmetleri Müdürünü,
-) Müdür Yardımcısı:  Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısını ifade eder.

2. Bölüm
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü ve Başhemşireliklerin Kurulması, Çalışma Usul ve Esasları


Hemşirelik hizmetleri müdürlüğü ve başhemşirelik

Madde 5 - Sağlık işletmelerine dönüştürülen yataklı tedavi kurumlarında hemşirelik hizmetlerinin en üst düzeyde planlanması, örgütlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve koordine edilmesi amacı ile hemşirelik hizmetleri müdürlüğü, diğer yataklı tedavi kurumlarında başhemşirelikler kurulur.

-) Müdür doğrudan sağlık işletmesi üst yönetimine bağlı olarak görev yapar. Müdüre bağlı kadrolar; Hemşirelik Hizmetleri Organizasyon Yapısı içinde yer alan tüm kadrolardır. Müdür Organizasyon yapısı içindeki kadroların birinci derece amiridir.

-) Müdürlükte hemşirelik hizmetlerini yerine getirmek üzere bir müdür, iş hacmi dikkate alınarak her 100 hemşire için bir müdür yardımcısı atanır. Müdür yardımcısı doğrudan müdüre bağlı olarak hemşirelik hizmetleri müdürlüğünde görev yapar.

-) Müdür, müdür yardımcıları arasında mevcut görevleri yanında; servis/ünite ziyaretleri, personel gelişimi ve eğitimi, bakım, kalite çalışmaları, araştırma, finans yönetimi ve diğer görevlerle ilgili görev dağılımı yapar. Hemşirelik hizmetleri müdür yardımcıları arasındaki görev dağılımı müdürün onayıyla belirlenir. Görev dağılımı müdürün yetkisi dışında ve onayı olmadan değiştirilemez.

-) Müdürlüğe birden fazla müdür yardımcı atanması durumunda hemşirelik hizmetleri müdürü, müdür yardımcılarının yönetim ve çalışmalarını koordine etmek üzere müdür yardımcılarından birini mevcut görevinin yanı sıra personel gelişimi ve eğitimi görevi kapsamında eğitim hemşiresi ile komite ve özel dal hemşirelerinin koordinatörü olarak görevlendirir.

- Müdür, organizasyon şemasında yer alan komite ve özel dal hemşireleri ile sorumlu hemşirelerin en az üç ay hemşirelik hizmetleri sorumlusu (Süpervisör) olarak müdürlükte görev yapmalarını sağlayıcı tedbirleri alır.

- Bünyesinde doğumhane, doğum öncesi servis/ünitesi, polikliniği, doğum sonrası, pediatri/ çocuk servisi/yeni doğan olan kurumlarda bu bölümlerde çalıştırılmak üzere ebe atanır. Ebeler müdürlüğe bağlı olarak görev yaparlar. Bu alanlarda çalıştırılmak üzere hemşirelerin % 20 si kadar ebe olan işletmelerde müdür yardımcılarından biri ebedir.

- Başhemşirelik kurulan yataklı tedavi kurumlarında hemşirelik hizmetlerini yerine getirmek üzere kurumun en üst idari amirine bağlı bir başhemşire atanır. İş hacmi dikkate alınarak her 100 hemşire için bir başhemşire yardımcısı görevlendirilir. Bu maddede müdürün görevleri olarak belirtilen iş ve işlemler başhemşire tarafından, müdür yardımcısının iş ve işlemleri de başhemşire yardımcısı tarafından yerine getirilir. Başhemşire yardımcısı doğrudan başhemşireliğe bağlı olarak başhemşirelikte görev yapar.

Müdür ve başhemşirenin nitelikleri, görev, yetki ve sorumlulukları


Madde 6 - Müdür ve başhemşire olmak için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile 09/09/2006 tarihli ve 26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen şartların yanı sıra;

a) İki yılı hemşirelik yönetiminde olmak üzere meslekte en az sekiz yıl çalışmış olmak,
b) Hemşirelikte lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olmak,
c) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak,
ç) Sicil raporu düzenlenen son üç yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak,
d) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak, gereklidir.

Müdür ve başhemşire;

-) Hemşirelik Organizasyon Şeması hemşirelerin mevzuat hükümlerine göre görev yapmalarından, hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli sunumundan sorumludur.
-) Kurum politikaları doğrultusunda hastalara verilecek hemşirelik bakımı ve ilgili hemşirelik aktivitelerine yönelik standart, politika ve prosedürleri tanımlar, geliştirir, bunların uygulanmasını ve güncelleştirilmesini sağlar.
-) Hemşirelik hizmetlerinde bakım standartları geliştirir ve kalite yönetimi programları içerisinde yer alır.
-) Hizmetin sürekliliği için gerekli hemşire sayısını belirler. Hemşirelerle ilgili arşiv oluşturur, özlük dosyalarının güvenli bir şekilde tutulmasını ve muhafazasını sağlar.
-) Hemşirelik hizmetleri yönetiminin her kademesinde görev alacak sorumlu hemşireleri belirler, görevlendirir ve göreve uyumunu sağlar. Gerekirse görev değişikliği yapar. Hemşirelerin görev dağılımlarının, çalışma çizelgelerinin yapılmasını, izlenmesini sağlar ve onaylar.
-) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında mevcut ve olası sorunları saptar, çözümü için gerekli girişimlerde bulunur, ilgili birimlerle işbirliği yapar.
-) Göreve yeni başlayan hemşireler için uyum eğitimi, hizmeti sürdüren hemşireler için hizmet içi eğitim programlarının planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlar. Hemşirelerin mesleki gelişimleri için sürekli eğitimlerini destekler.
-) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde bilgi kayıt sistemlerini geliştirir ve uygun kullanımını sağlar.
-) Kurum politikaları doğrultusunda geliştirilen performans değerlendirme kriterlerine göre, hemşirelerin gelişimlerine yönelik performans değerlendirmelerini yapar. Performans artırmaya yönelik tedbirleri alır ve uygular.
-) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli araç-gereçlerin sayı, niteliklerinin belirlenmesi ve temini için ilgili komisyonlarda görev alır/görevlendirir.
-) Hemşirelik hizmetlerinin uluslararası standartlara göre yürütülmesi için gelişmeleri takip eder, inceleme ve araştırma yapar, bu konudaki çalışmaları destekler.
-) Kurumunda görevi ile ilgili komite, konsey, yönetim kurulu toplantılarına üye olarak katılır.
-) Her düzeydeki yönetici hemşirelere çalışmalarında destek olur, danışmanlık yapmak üzere periyodik olarak toplantı düzenler ve kayıt altına alır.
-) Kurum dışı, yurt dışı seminer, konferans gibi etkinliklere katılır ve hemşirelerin katılımını sağlar.
-) Öğrenci hemşirelerin eğitimi için uygun çalışma ortamını oluşturur, öğretim elemanları ile işbirliği yaparak okul-hastane iletişimini sağlar.
-) Olağanüstü durumlar için kaza ve afet programları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlamaları yapar ve gerekli durumlarda uygulamaya koymak üzere ekibini hazırlar.
-) Hemşirelerin sağlığının korunması ve iş güvenliğine yönelik önlemler alarak uygulanmasını ve kaza raporlarının tutulmasını sağlar.
-) Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar, yapılmasını sağlar.
-) Hemşirelik hizmetlerinin her türlü kayıtlarının usulüne uygun tutulmasından, saklanmasından ve hasta dosyasında muhafazasından sorumludur.
-) Organizasyon şemasında yer alan hemşireler ile ilgili arşiv oluşturmaktan; hemşirelerin mezuniyet durumları, katıldığı sertifika eğitim programları, hizmet içi eğitim programları, sertifika başarı notları, hemşire olarak yaptığı görevlere ilişkin süre ve görev yerleri, görev süresi içinde göreviyle ilgili olarak düzenlenen rapor ve yazılar, görevden alınmasına ilişkin talep yazıları ve gerekçeleri, takdirnameler, üstün hizmet belgeleri ve gerekli görülen diğer belgelerin oluşturacağı arşivde saklanmasından sorumludur.
-) Özel ünite ve alanların görev, yetki ve sorumluluklarının tanımlanmasından sorumludur.

Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcısı ve Başhemşire Yardımcısı

Madde 8 -  Müdür Yardımcısı ve Başhemşire Yardımcısı olmak için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartlar ile 9/9/2006 tarihli ve 26284 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde belirtilen şartların yanı sıra;

-) Hemşirelik mesleğinde en az beş yıl çalışmış olmak,
-) Hemşirelikte lisans ve yüksek lisans eğitimi almış olmak,
-) Görevin gerektirdiği bilgi ve temsil yeteneğine sahip olmak,
-) Sicil raporu düzenlenen son üç yıl içinde olumsuz sicil almamış olmak,
-) Aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak, gereklidir.

Müdür Yardımcısı ve Başhemşire Yardımcısı;

-) Hemşirelik hizmetlerinin en üst düzeyde planlanması, örgütlenmesi, denetlenmesi, değerlendirilmesi ve koordine edilmesinde Müdüre/Başhemşireye yardımcı olur.
-) Müdürün/Başhemşirenin hizmetle ilgili vereceği görevleri yerine getirmekle ve Müdürün/Başhemşirenin bulunmadığı hallerde yerine vekâlet etmekle yükümlüdür.
-) Kurumun hedef ve politikaları ile tutarlı olacak şekilde güvenli, yeterli ve etkili hemşirelik hizmetlerinin verilmesinden Müdüre/ Başhemşireye karşı sorumludur.
-) Hastalara verilen hemşirelik bakımı ve ilgili hemşirelik aktivitelerine yönelik standart, politika, hedefin geliştirilmesi ve uygulanmasını sağlar.
-) Müdürün / Başhemşirenin görev tanımında yer alan görevlerle ilgili olarak Müdürün yetki devrinde bulunduğu alanlarda çalışmaları yürütür ve sonuçları hakkında bilgi verir.
-) Hizmetin sürekliliği için gerekli hemşire sayısını belirler.
-) Hemşirelik hizmetleri yönetiminin her kademesinde görev alacak sorumlu hemşirelerin belirlenmesinde Müdüre önerilerde bulunur ve göreve uyumunu sağlar.
-) Hemşirelik hizmetini yerine getiren her kademedeki hemşirenin ilgili mevzuata göre çalışmasını sağlar.
-) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesi sırasında mevcut ve olası sorunları saptar, çözümü için gerekli girişimlerde bulunarak ilgili birimlerle işbirliği yapar.
-) Her düzeydeki yönetici hemşirelere çalışmalarında destek olur, danışmanlık yapmak üzere periyodik olarak toplantı düzenler ve kayıt altına alır.
-) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde bilgi kayıt sistemlerinin geliştirilmesi ve kullanımına yardım eder.
-) Kurum politikaları doğrultusunda geliştirilen performans değerlendirme kriterlerine göre hemşirelerin gelişimlerine yönelik performans değerlendirmelerini yapar. Performans artırmaya yönelik tedbirlerin alınmasında önerilerde bulunur.
-) Hemşirelik hizmetlerinin yürütülmesinde gerekli araç, gereçlerin sayı ve niteliklerinin belirlenmesi, temini için ilgili komisyonlarda görev alır, hemşirelerin görev almasını sağlar.
-) Hemşirelik hizmetleri bütçesinin gereksinimlere göre belirlenmesine yardım eder.
-) Hemşirelik hizmetlerinin uluslararası standartlara göre yürütülmesi için gelişmeleri takip eder, inceleme ve araştırma yapar, bu konudaki çalışmaları destekler.
-) Kurum dışı, yurt dışı seminer, konferans gibi etkinliklere katılır ve hemşirelerin katılımını sağlar.
-) Kurumun; olağanüstü durumlar, kaza ve afet programları doğrultusunda, görev almak üzere oluşturulan ekibin hazırlanmasında yardım eder.
-) Hemşirelerin sağlığının korunması ve iş güvenliğine yönelik önlemler alarak uygulanmasını ve kaza raporlarının tutulmasını sağlar.
-) Tüm uygulama ve işlemleri etik kurallar doğrultusunda yapar / yapılmasını sağlar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar