Blog

E-Hemşire.com

Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi Hakkında Duyuru

20 Eylül-15 Ekim 2010 tarihleri arasında yapılacak olan enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi hakkında duyuru yayımlanmıştır.

T.C. Sağlık Bakanlığı

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü


Sayı:
B.10.0.THG.0.12.00.02-774/03/00-
Konu: Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Eğitimi 03.08.2010/31287
(İl Sağlık Müdürlüğü)

Yataklı tedavi kurumlarında, sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve kontrol altına alınması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında 20 Eylül-15 Ekim 2010 tarihleri arasında enfeksiyon kontrol hemşireliği eğitimi düzenlenecektir.

Sözü edilen eğitime katılmak isteyen hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı) ve hemşirelik yetkisi almış ebelerin, başvuru formlarını ve enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak görevlendirildiklerine dair yazı örneğini kurumları aracılığıyla il sağlık müdürlüklerine göndermesi gerekmektedir.

Bakanlığımıza bağlı eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerinde uygulanacak olan enfeksiyon kontrol hemşireliği kurslarına katılacak olan özel hastane çalışanlarından 1450 TL. eğitim ücreti alınması Makamın 06/01/2010 tarihli ve 392 sayılı Onayı ile uygun görülmüştür.

20 Eylül-15 Ekim 2010 tarihinde gerçekleştirilecek olan eğitim için;

- İlinizde bulunan tüm yataklı tedavi kurumlarına (kamu, özel, üniversite, askeri) gerekli duyurunun yapılması,

- Eğitime katılmak isteyenlerce doldurulan başvuru formlarının Müdürlüğünüzce Enfeksiyon Kontrol Hemşirelerinin Eğitimine ve Sertifikalandırılmalarına Dair Tebliğ hükümleri ve yazımız ekinde yer alan eğitime ilişkin esaslar doğrultusunda değerlendirilerek uygun olan başvuruların başvuru değerlendirme formuna işlenmesi,

- İlinizden yapılan başvuruların 20 Ağustos 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza ve cano.ustundag@saglik.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Bu tarihten sonra gönderilen formlar dikkate alınmayacaktır. Başvuru formları Müdürlüğünüzce muhafaza edilecek olup, Müdürlüğünüzce değerlendirmeye alınmayan şahsi başvurular kabul edilmeyecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

Uzm. Dr. Orhan KOÇ
Bakan A. Genel Müdür Yardımcısı V.


Ekler
:

1. Başvuruların Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar
2. Başvuru Formu
3. Başvuru Değerlendirme Formu
4. EKH Bilgi Formu

Başvuruların Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar:(Sağlık Müdürlüklerince Dikkat Edilecek Hususlar)

1. Kursa yataklı tedavi kurumlarında görev yapan hemşire, sağlık memuru (toplum sağlığı bölümü) ve hemşirelik yetkisi almış ebeler (ebelerin hemşirelik yetkisi alıp almadıkları il müdürlüklerince incelenerek formda belirtilecektir) katılabilmektedir.

2. Sözleşmeli personelin (4924) yılda bir aydan fazla eğitime katılmaması ile ilgili denetim personelin kurumu ve ilgili sağlık müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

3. 4/B sözleşmeli personelin Bakanlığımızca düzenlenen sertifikalı eğitim programlarına en fazla bir defa 3 (üç) ayı geçmemek üzere katılması ile ilgili denetim personelin kurumu ve ilgili sağlık müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

4. Ağız ve diş sağlığı merkezleri ile entegre ilçe hastanelerinde görev yapanların eğitim için yaptıkları başvurular kabul edilmeyecektir.

5. Aynı kurumdan birden fazla eğitim başvurusu kabul edilmeyecektir.

6. Yataklı Tedavi Kurumları Enfeksiyon Kontrol Yönetmeliği gereği kurumların, her 250 (iki yüz elli) yatak için bir enfeksiyon kontrol hemşiresi görevlendirmiş olması gerekmekte olup, yatak sayına uygun sayıda sertifikalı/eğitime katılmış personeli bulunan kurumların başvuruları kabul edilmeyecektir.

7. Sertifikalı enfeksiyon kontrol hemşiresi bulunmayan kurumların başvuruları önceliklidir.

8. Eğitime, lisans mezunlarına öncelik verilmek üzere; temel bilgisayar kullanım bilgisine sahip, meslekte en az üç yıl hizmeti bulunan, enfeksiyon kontrol hemşiresi olarak görevlendirilmiş ve/veya görev yapacakları kurumları tarafından belgelenen kursiyerler katılabilir.

9. Ekte yer alan enfeksiyon kontrol hemşireliği bilgi formunu doldurmayan kurumların başvuruları kabul edilmeyecektir.

10. Kurs başvurusunda bulunan kursiyerlerin başvuru formları il müdürlüklerince değerlendirilecektir.

11. Kurumun hizmetini aksatmayacak şekilde il içi planlamanın yapılması, gereksiz başvuruların engellenmesi, uygun başvuruların değerlendirilerek her bir dönem için kaç personelin eğitime gönderilebileceğinin belirlenmesi ve eğitim başvurularının “Başvuru Değerlendirme Formu”na kaydedilmesi il müdürlüklerince yapılacaktır.

12.  Enfeksiyon kontrol hemşireliği bilgi formu ile başvuru değerlendirme formunun formatında herhangi bir değişiklik yapılmadan (satır/sütun ekleme/çıkarma, hücre birleştirme vs.) Excel dosyasına kaydedilecektir. Aksi takdirde başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

13. Başvuru Formları Sağlık Müdürlükleri tarafından muhafaza edilecektir. Sağlık Müdürlüğünce doldurulan Başvuru Değerlendirme Formunun en geç 20 Ağustos 2010 tarihine kadar Bakanlığımıza ve cano.ustundag@saglik.gov.tr e-posta adresine gönderilmesi gerekmekte olup, faks ile gönderilen başvurular kabul edilmeyecektir.

14.  Bakanlığa gönderilen başvurular eğitim merkezlerinin kontenjanı ve kursiyerlerin tercihleri doğrultusunda değerlendirilerek uygun kursiyerler için Makam onayı alınacaktır. Makam onayı alınan kursiyerlerin kursu iptal edilmez. Kursiyerin kursa katılmasının mümkün olmadığı olağan dışı durumlarda mazeretinin değerlendirilerek, valilik görüşü ile beraber gönderilmesi gerekmektedir.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar