Blog

E-Hemşire.com

Hemşirelik Hizmetleri Sorumlusu

Süpervizör Hemşire

Akşam, gece saatleri ve resmi tatil günlerinde, hemşirelik hizmetlerinin yönetiminden Müdüre/ Başhemşireye karşı sorumlu olup meslekte dört yıl çalışmış, tercihen lisans mezunu hemşireler arasından Müdür / Başhemşire tarafından görevlendirilir. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu olarak en az üç ay çalışarak boş olan bir özel dal hemşireliğine veya sorumlu hemşireliğe görevlendirilir. Hemşirelik hizmetleri sorumlusu aşağıdaki görevleri yapar.

-) Kurumun ve Müdürlüğün vizyon, misyon politika, prosedür ve talimatlarla ilgili kurallarını benimser, hemşireleri bu konularda bilgilendirir, uygulamaları bu açıdan izler ve önerilerde bulunur. Müdürlük tarafından belirlenen aralarla çalışma raporu sunar.
-) Çalıştığı saatlerde ünite/servis ve hasta durumuna göre hemşire sayısı, niteliği konusunda gerekli değişiklikleri yapar.
-) Hemşirelerin çalışma saatlerine uyumunu izler, gerekli durumlarda izin isteğini değerlendirir, nöbet değişikliği yapılmasını sağlar.
-) Hemşirelerin mesleki yeterliliğini ve performansını değerlendirir, kaydeder,       geliştirici önerilerde bulunur.
-) Hasta bakımını değerlendirmek, sorunları belirlemek üzere düzenli olarak birimleri ziyaret eder, hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtları gözden geçirir, verilen bakımı gözler, değerlendirir, eksik ve hataların giderilmesini sağlar.
-) Olağanüstü durumlar için kaza ve afet programları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlamalarını uygulamaya koymak üzere ekibini bilgilendirir.
-) Birimlerde yaşanabilecek hastalarla ilgili olağanüstü durumlar, hastanın acilen ameliyat olması ya da ölüm durumlarında ilgili prosedürlere göre hareket edilmesini sağlar.
-) Hasta, hasta yakını ve sağlık çalışanlarının herhangi bir travmaya maruz kalması ya da hasta güvenliği ile ilgili olayların oluşması durumunda, raporların hazırlanması ve prosedürlere göre hareket edilmesini sağlar.
-) İhtiyaç durumunda ekipman, sarf malzeme ve ilaçların temininde ilgili prosedürlere göre hareket eder.
-) Müdürlüğünün uygun gördüğü mesleki/eğitim faaliyetlerine katılır.
-) Müdürlükçe istenen kayıt ve istatistikleri sağlar.
-) Hemşirelik hizmetlerinin devamlılığını sağlamak için bir sonraki nöbet sorumlusuna yazılı ve sözlü rapor verir, bir önceki nöbet hakkında bilgi edinir.
-) Hemşirelik hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla, yapılan çalışmalara katılır/destek sağlar.
-) Hemşirelik hizmetlerinin etik kurallar doğrultusunda verilmesini sağlar.

Sorumlu Hemşire

Yatan hasta katları, yoğun bakım, poliklinik, acil, evde bakım,  gibi alanlarda hizmetlerin yerine getirilmesinden müdür/ başhemşireye karşı sorumludur. En az 5 yıl  görev yapmış hemşireler arasından  müdür/ başhemşire tarafından görevlendirilir. Hemşirelikte yüksek lisans sahibi olmak tercih sebebidir.

-) Hemşirelik hizmetlerinin belirlenmiş politika, hedef ve düzenlemelere uygunluğunu sağlar. Bunları sorumluluğu altındaki hemşire, hasta/hasta yakınlarına açıklar ve benimsetir. Politikalardan sapmayı önleyici tedbirler alır.
-) Servis/ünitedeki hasta sayısını ve bakım gereksinimlerini değerlendirerek gereken hemşire sayısını, niteliğini belirler, bilgi verir.
-) Hemşirelerin çalışma çizelgelerini ve izinlerini düzenler, Müdürlüğün onayına sunar.
-) Hastanın/ bireyin bakım gereksinimlerinin bakım standartlarına uygun olarak karşılanıp karşılanmadığını değerlendirir.
-) Hasta bakım kalitesini değerlendirmek, sürekliliğini sağlamak, sorun ve gereksinimlerini belirlemek üzere; hemşirelik vizitleri yapar, verilen bakımı gözler ve değerlendirir, hemşirelik hizmetlerine ilişkin kayıtları kontrol eder, gerekli düzenlemeleri yapar.
-) Özel bakıma ihtiyacı olan hastaları ilgili özel dal hemşiresine bildirir.
-) İlgili birimlerle koordinasyonu sağlar.
-) Hastaları bakım gereksinimlerine göre sınıflayarak uygun oda ve yatak ayırımını yapar.
-) Hasta bakımı ile ilgili tüm hemşirelik faaliyetlerini izler, sorunları saptar ve çözüm için gerekli çalışmaları yapar.
-) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili kayıtların doğru, eksiksiz, zamanında tutulmasını ve hasta dosyasında muhafaza edilmesini sağlar.
-) Hemşirelik hizmetleri ile ilgili ekipmanların sayı, nitelik ve uygunluğunu değerlendirir, birimlerin temizlik, aydınlanma, ısınma ve havalandırma gibi hizmetlere ilişkin gerekli birimlerle işbirliği yapar.
-) Hemşirelerinin mesleki gelişimlerinde, hasta bakımında rehberlik ve danışmanlık yapar, iş doyumu ve motivasyonu yükseltici düzenlemeler yapar.
-) Kurum politikaları doğrultusunda hemşirelerin gelişimi için performans değerlendirmelerini yapar, geri bildirimde bulunur.
-) Hasta ziyaretçileri ve refakatçiler ile ilgili yapılacak düzenlemelere katılır.
-) Hasta ile ilgili vizit, kurul, konseylere katılarak bilgi alışverişinde bulunur. Hastanın muayene ve tedavi girişimleri sırasında ilgili hemşirelik işlevlerinin yerine getirilmesini sağlar.
-) Kullanılan araç-gerecin kullanım sonrası dezenfeksiyon ve sterilizasyon için hazırlanmasını sağlar.
-) Sağlık ekibinin diğer üyeleri ile hastanın başka bölüme naklini ve taburculuk planlamasını yapar.
-) Eğitim hemşiresi ile işbirliği yaparak hemşirelerin eğitim gereksinimlerine yönelik önerilerde bulunur. Hizmet içi eğitim programlarına katılır katılmalarını sağlar.
-) Hemşirelerinin özlük işleri ile ilgili konularda Müdürlüğe önerilerde bulunur.
-) Hastaların öneri istek ve şikayetlerini dinler ve değerlendirir. Hastanın eğitim ve danışmanlık ihtiyacının belirlenmesi ve yerine getirilmesini sağlar.
-) Öğrenci hemşirelerin eğitiminde uygun eğitim ortamı sağlar.
-) İlaçların güvenli bir şekilde temini, kullanımı ve korunmasını sağlar.
-) Narkotik ilaçların kullanımını, saklanmasını kontrol ve kayıt altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyulmasını sağlar.

Hemşire

Kurumun ve Müdürlüğün belirlediği politika, hedef, kural ve düzenlemeler doğrultusunda hemşirelik hizmetlerinin yerine getirilmesinden Müdüre/ Başhemşireye karşı sorumludur.

-) Hastayı kabul eder. Kuruma uyumunu sağlar.
-) Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formunu kullanarak hastanın kapsamlı değerlendirmesini yapar, bakım gereksinimlerini belirler ve kaydeder.
-) Hasta bakım planını hazırlar, uygular, sonuçlarını değerlendirir, gereksinimlere göre bakımda yeni düzenlemeler yapar.
-) Hasta vizitleri yaparak hastaların durumunu izler, ekiple bilgi alış verişinde bulunur, hasta ve yakınlarını bilgilendirir. Hasta ve ailesine hastalığına ilişkin ve genel sağlık konularında eğitim ve danışmanlık yapar.
-) Hemşirelik hizmetleri için gerekli olan araç-gereç ve malzemelerin isteminde servis sorumlu hemşiresine görüş bildirir.
-) Hemşirelik uygulamaları için gerekli malzemelerin yeterli ve çalışır durumda olduğunu kontrol eder. Gürültü, ışık, ısınma, havalandırma gibi çevresel uyaranları kontrol altına alarak hastaların uyku ve dinlenmelerini sağlar.
-) Enfeksiyon ve kazalara karşı güvenli bir çevre sağlar. Hemşirelik bakımında gerekli olan tekniklere (asepsi, sterilizasyon, izolasyon vb.) uyar ve uyulmasını sağlar.
-) İzolasyonu gereken hastalar için gerekli tedbirleri alır. Enfeksiyon belirtileri saptandığında servis sorumlu hemşiresine bildirir.
-) İlaçları güvenli bir şekilde temin eder, uygun koşullarda, güvenli ve düzenli bir şekilde korunmasını sağlar. İlaçların son kullanma tarihini kontrol eder. Narkotik ilaçların kullanımını kontrol altına alır, bunlara ilişkin talimatlara uyar. Teslim saatinde narkotik ilaçları sayarak teslim alır ve kaydeder.
-) Tanı ve tedavi amaçlı girişimler için hastayı hazırlar, işlem sırasında destek olur, işlem sonrası izler. Hasta ile ilgili numuneleri alır, uygun şekilde ve en kısa zamanda yerine ulaştırılmasını sağlar.
-) Hastayı ameliyata hazırlar.
-) Hastanın güvenli bir biçimde taşınmasını sağlar. Hastayı, ilgili bölümün hemşiresine Hasta Transfer Formunu ve Hasta Eşyaları Teslim Formunu doldurarak yazılı olarak teslim eder.
-) Taburculuğuna karar verilen hastanın taburculuk planlamasını yapar.
-) Hastanın ölümü halinde hazırlanmasını ve morga götürülmesini sağlar. Diğer hastaların etkilenmelerini önleyici tedbirler alır.
-) Acil malzemelerin daima kullanıma hazır tutulmasını sağlar.
-) Eğitim hemşiresi ve sorumlu hemşiresi ile işbirliği yaparak eğitim gereksinimlerine yönelik önerlerde bulunur. Hizmet içi eğitim etkinliklerine katılır.
-) Sorumlu hemşire ile işbirliği yaparak, öğrenci hemşirelerin eğitimine katkıda bulunur.

Bünyesinde doğumhane, doğum öncesi, doğum sonrası, pediyatri, çocuk servisleri, üniteleri olan kurumlarda buralarda çalıştırılmak üzere ebe atanır. Ebeler Müdürlüğe/ Başhemşireliğe bağlı olarak çalışırlar.

Muhtelif Hükümler

Defter, kayıt ve belgeler


- Müdürler ve Başhemşireler verilen hemşirelik hizmetleri ile ilgili tüm kayıtların, belgelerin birer örneklerini muhafaza ederler. Hemşirelik hizmetleri ile ilgili defter, kayıt, belgelerin şekli ve içereceği bilgiler Bakanlık tarafından belirlenir.

- Müdürlüğe gelen ve giden her evrak bekletilmeksizin kayda alınarak gelen ve giden evrak defterlerinde izlenir. Yazışmalar, konular itibarıyla sınıflandırılarak dosyalanır ve arşiv sistemine göre korunur.

- Sağlık işletmesine dönüştürülen kurumlarda son beş yıldır Başhemşirelik yapanlardan bu Yönetmelik şartlarını haiz olanlar bir kereye mahsus olmak üzere Müdürlük kadrosuna atanırlar.

BLOG KATEGORİLERİ
Evde Bakım HemşireliğiHemşire Çalışma AlanlarıHastalıklar ve Hemşirelik YaklaşımlarıManşet HaberlerSağlıklı BakımAktualiteMakale & Sağlık HaberleriDoğal BakımGüncel DuyurularSağlık PersonelleriMesleki BilgilerHemşirelik MevzuatıHemşirelik YayınlarıHemşirelik Eğitimi Veren Okullar