HEMŞİRE AKLIYLA BAKAR ...

  E-Hemşire
 

YÜREĞİYLE HİSSEDER ...

 

BİLGİSİYLE HAYAT VERİR ...

Türkiye’nin En Büyük
Hemşire Portalına
Hoşgeldiniz
Hemşiremisiniz ?
Hemşiremi arıyorsunuz ?

Doğru adrestesiniz.
ÜYE GİRİŞİ
  Giriş Üye Ol
Hemşire Arıyorum
Geriatri Özel Bakım Hemşireliği >> Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği Font Büyüklüğü

Ruh Sağlığı Ve Psikiyatri Hemşireliği

Bireyin, ailenin ve toplumun, hemşirelik süreci doğrultusunda ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği girişimleri ile karşılanabilecek sağlık gereksinimlerini tanılayan, planlayan, uygulayan, değerlendiren, denetleyen ve tabip tarafından yazılı olarak verilen tedavileri uygulayan görevli ve yetkili sağlık personelidir.Birey, aile ve toplumun, ruh sağlığını geliştiren, ruhsal hastalık ve acı çekme yaşantısını önleme ya da hastalıkla baş etme ve gerekirse bu yaşantılardan anlam bulmada, profesyonel bir hemşirenin yardım ettiği kişiler arası bir süreçtir. 

Psikiyatri hemşireliği, insan davranışı teorilerinin uygulandığı daha çok davranışsal ve zihinsel becerilerin ön plana çıktığı hemşirelik uygulamalarının özel bir alanıdır.

Ruh hastalıklarından korunmada sağlık eğitimi ve danışmanlık yapabilen sağlam ya da hastanın psikolojik durumunu anlayıp davranışlarını değerlendirebilen, psikolojik gereksinimleri kavrama yeteneği yüksek, hastaya gerekli bakım, rehberlik, rehabilitasyon ve desteği sağlayabilen, kişiler arası ilişkilerde bilgi ve becerisi olan hemşiredir.

Mesleki Standartlar

Mesleki standartlar hemşirelik uygulamalarını ve performansı tanımlar. Amerikan Hemşireler Birliği (ANA) ilk olarak 1973’te yetişkin psikiyatri ve ruh sağlığı hemşireliği için standartları geliştirdi ve 1982’de tekrar gözden geçirdi.

Standartlar çocuk ve adölesan psikiyatri ve ruh sağlığı hemşireliği için 1985’te, psikiyatrik konsültasyon-liyezon hemşireliği için ise 1990’da geliştirilmiştir.

Psikiyatri hemşireliği hizmetleri direkt ve indirekt bakımı içerir.
ANA psikiyatri hemşireliği hizmetlerinin içeriğini şöyle belirlemiştir;

•         Terapötik ortamı korumak
•         Hastanın tedavi problemlerini çözmek için çalışmak
•         Vekil ebeveyn rolü üstlenmek
•         Hastanın sağlık problemlerini hafifletmek/çözmek için somatik terapileri kullanmak
•         Ruh sağlığını etkileyen faktörlerle ilgili eğitim almak
•         Sosyoekonomik durumları geliştirmek için değişimleri desteklemek
•         Meslektaşlar için klinik süpervizyonu ve liderliği sağlamak
•         Psikoterapi yapmak
•         Sosyal ve toplum için ruh sağlığı hareketleriyle ilgilenmek

Güvenilir bir psikiyatrik ruh sağlığı hemşiresi bakım yönetimine yüksek derecede bir uzmanlık getirir ve büyük katkı sağlar.

En önemli sorumluluklar; bir tedavi ekibi oluşturma ve sürdürme, ekibe eğitsel ve duygusal destek sağlama, organizasyon yapısında değişiklikler önerme ve bunları yürütme, hasta gereksinimlerine yanıt vermeleri için bürokrasiyi destekleme ve bilgilendirme, araştırma, meslekler arasında dayanışmayı sağlayarak sağlık hizmetleri uygulamalarının niteliğini ve sonuçlarını izlemeyi içerir.

Klinik yönetici hemşirelere yönelik öneriler ise tedavinin odağını yeniden belirleme ve personeli uygulamalara yönelik eğitmeyi içerir.

Psikiyatri-ruh sağlığı bakımında hemşirenin rolleri, toplumu hastalıktan koruma, hastanın yaratıcı yaşama dönüşünü sağlama, hastaya en azından onun için yıkıcı olmayan bir çevre sağlamadaki öneminden dolayı ilerlemiştir.

Eğitim

Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği alanında yüksek lisans eğitimini tamamlamış olmalıdır.  Eğitim ve deneyim bir psikiyatri hemşiresinin uygulamalarında genel ya da uzman olarak rollerini belirler.

Genel psikiyatri hemşiresi temel hemşirelik hazırlığını, özel olarak lisans derecesini almış, bilgi deneyim ve kaliteli bakımın mesleki standartlarını karşılayan hemşiredir. Bu hemşire hasta hemşire ilişkisi ile direkt ve endirekt bakımın sunulmasıyla hastane ortamlarında hastanın bakımının çoğunu sağlar.

Bununla birlikte genel psikiyatri hemşiresi psikoterapi yapmaya hazır değildir. Uzman psikiyatri klinik hemşiresi, mastır programını tamamlamış ve klinik deneyimleri süpervize edilmiş olan hemşiredir.

Uzman psikiyatri hemşiresi, uygulamalarında derin bilgi birikimine, yeterliliğe ve beceriye sahiptir. Aynı zamanda profesyonel hemşirelik organizasyonu tarafından sertifikalandırılmış da olabilir.

Bu uzman aynı zamanda toplum sağlığı merkezlerinde ve öncelikli bakımda bireysel, ailesel ve grup psikoterapilerini hastalarda ve ayaktan tedavi görenlerde yürütebilir.

Uzman aynı zamanda öğretme, konsülte etme ve yönetmeyi içeren endirekt hizmetleri sağlayabilir, genel hastane ortamlarında ise bu hizmetleri psikiyatrik liyezon hemşiresi sağlar.

Sertifikasyon

Psikiyatri hemşireleri mesleki organizasyonlar tarafından sertifikalandırılabilirler. Sertifikasyon genel ve uzman olarak klinik uygulamaları kredilendirmeyi sağlar. Ülkemizde psikiyatri hemşireliği alanında sertifika çalışmaları başlamıştır.

Uygulama

Bir sağlık bakım organizasyonunun tedavi hakkındaki ruh sağlığı ve hastalıkları felsefesini ve yaklaşımlarını, hemşirelerin ve hastaların beklentileri biçimler. Yönetimsel politikalar psikiyatri hemşirelerinin hizmetlerinin tümünün kullanımını ya teşvik edecektir ya da sınırlayacaktır.

Kişisel Öncelikler

Bir değişim ajanı olma rolü için isteklilik, kişisel güçlerin ve zayıflıkların bilinmesi ve mesleki yeterlilik gerçeği, psikiyatri hemşiresinin uygulama seviyelerini etkileyecektir.

Psikiyatri hemşiresinin rolleri olarak yönetici, konsültan, hizmet içi eğitim, klinik uygulayıcı, araştırıcı, program değerlendirici, birincil bakım sağlayıcı, hasta ve acil sağlık bakım sisteminin diğer üyeleri arasında liyezon rolleri kabul edilebilir.

İşlevler

- Birey, aile ve gruplara yönelik, ruh sağlığı servislerinde veya toplum içinde ruhsal bakım, danışmanlık, tedavi ve terapi programları yürütür.

-  Birey, aile ve toplumun ruh sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık hallerinde iyileşme sürecini hızlandırıcı bakımla ilgili kaliteyi artırıcı girişimleri destekler ve katkıda bulunur.

-  Ruh sağlığı ve hastalıklarıyla ilgili araştırmalar, projeler yürütür.

-  Toplumda ruh sağlığı açısından dikkat edilmesi gereken yoksul, kadın, ergen, çocuk, yaşlı, evsiz vb. riskli gruplara yönelik bireysel ve grup çalışmaları, ruhsal yönden destekleyici programlar oluşturur.

-  Tedavi hizmetlerinde, ayaktan veya yatan hastalarda, hasta yakınlarında, bakımı yürüten hemşirelerde görülen depresyon, motivasyon kaybı, tükenmişlik vb. gibi durumlara yönelik destekleyici, ruhsal bakım sağlayıcı programlar ve psiko-eğitimler yürütür.

-   Koruyucu ruh sağlığına yönelik eğitim hizmetleri için, ilk ve orta dereceli okullarda, çeşitli sivil toplum örgütlerinde,  basın ve medya aracılığıyla toplumun bilgilenmesinde rol alır.

-   Geleceğe yönelik olarak, çağdaş yeni bilgilerin, ülke koşullarına uygun olacak şekilde eğitim ve hizmet alanına aktarılmasına, uyarlanmasına katkı sağlar.

-   Ruh sağlığı danışmanlığı,  psiko-eğitim programları, afetler ve travma programları, şiddet ve istismar durumları, krize müdahale programları, evde bakım danışmanlığı eğitim hizmetleri, yapar.

-   Acil psikiyatri hemşireliği, adli psikiyatri hemşireliği, alkol-madde bağımlılığı hemşireliği, geropsikiyatri hemşireliği, konsültasyon-liyezon psikiyatrisi hemşireliği, psikiyatrik rehabilitasyon hemşireliği, toplum ruh sağlığı hemşireliği, çocuk ve ergen sağlığı hemşireliği gibi özelleşmiş alanların gereklerini yerine getirerek bu alanlarda çalışır ve uzmanlaşmayı sağlamak üzere meslektaşlarının eğitimine katkı sağlar.

-  Bireysel ve grup psikoterapileri -özel bir eğitim alarak- yapar. Psikoterapi alanında almış olduğu eğitimi ruh sağlığı hemşireliği ilkelerine paralel olacak şekilde aşağıdaki gibi uygular;

a)  Hasta/danışan, hasta yakını ve hekim ile işbirliği içinde psikoterapi/danışmanlık için uygun görülen hastanın/danışanın devam biçimine, sürecine ve uygulanacak yaklaşıma karar verir.

b)  Hastanın/danışanın servise/üniteye kabulünden sonra, hastaya/danışana uygulanacak psikoterapi veya özel uygulama yöntemini, süreci ve kurallarını tanıtır, hastanın/danışanın sorularını cevaplandırır, hastanın/danışanın beklentilerini değerlendirir ve uyumunu sağlar.

c)   Hastanın/danışanın değişim gereksinimi olduğu alanları ve sorunlarını belirler, hasta/danışanla tedavi hedeflerini belirler.

d)  Tedavi ekibi ile iş birliği içerisinde psikoterapi oturumlarının programını yapar.

e)  Psikoterapi oturumlarına ilişkin kayıt tutar.

f)  Oturumların verimliliği ve hastanın/danışanın değişim motivasyonunu değerlendirerek psikoterapi süreci hakkında tedavi ekibini bilgilendirir.

g) Psikoterapi hizmeti verirken güvenlik, etkililik ve psikoterapi maliyeti gibi faktörleri dikkate alır.

h) Psikoterapi alanında yeni bilgi ve teknolojileri takip eder. Kişisel ve mesleki gelişimi için ulusal/ uluslararası kongre, sempozyum, çalıştay vb. organizasyonlara katılır.

i)  Çalışmalarına ilişkin araştırmalar yapar, yapılan araştırmalara katkıda bulunur, bunları bilimsel toplantı ve yayınlarda meslektaşları ile paylaşır.

j) Gerektiğinde, yeni yetişen psikoterapi hemşiresine ve öğrenci hemşirelere danışmanlık yapar, eğitim ve deneyimlerine katkıda bulunur.

Çalışma Alanları;

- Psikiyatri Klinikleri,
- Ruh Sağlığı Hizmetlerinin Yürütüldüğü Servisler,
- Poliklinikler, Okul, İşyeri,
- İlgili Vakıflar, Bakım Evleri,
- Evde Bakım Hizmetleri, Ayaktan Tedavi Üniteleri,
- Toplum Sağlığı Hizmetleri,
- Krize Müdahale,
- Hapishaneler,
- Acil Girişim Üniteleri,
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Psikoterapi ve Danışmanlık Merkezleri ve benzeri ruh sağlığı hizmeti gereken alanlardır.

Yorumlar
Bu Konu İçin Henüz Yorum Yapılmamış,İlk Yorumu Siz Yapın !
Yorum Ekle
İsim Soyisim
E-Mail
Yorum